اجرای هشتمین دورۀ ممیزی استانداردهای ISO9001:2015 و IATF16949:2016 در شرکت ورق خودرو

واحدهای مختلف و فرایند تولید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری طی دو روز با حـــضور ارزیابان مؤســـسۀ DQS آلــمان و مـــطابق با اسـتانـــداردهـــای ISO9001:2015 و IATF16949:2016 با موفقیت و حصول دستاوردهای مثبت مورد ارزیابی قرار گرفت.

اصغر اسماعیلی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو، در جلسۀ افتتاحیه این ممیزی تصریح کرد: دستاوردها و موفقیتهای پیدرپی شرکت که با تلاش مدیریت و کارکنان و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی به دست آمده بهطور مستمر ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات را به دنبال داشته است.
وی تأمین حداکثری نیاز خودروسازان داخلی و حضور مستمر و مقتدر در بازارهای جهانی را از اهداف استراتژیک شرکت ورق خودرو اعلام و اظهار کرد: به همین منظور رعایت الزامات خاص موردنظر مشتری و استانداردهای مدیریت کیفیت ازجمله IATF16949:2016 همواره سرلوحۀ تیم مدیریتی شرکت ورق خودرو بوده است.
گفتنی است در جلسۀ اختتامیه این ممیزی محمدرضا برزیده، سرممیز شرکت DQS، ضمن ابراز خرسندی از روند روبهرشد شرکت ورق خودرو در سالهای اخیر، بستر ایجادشده همراه با برنامهریزیهای مدون جهت تحقق تعالی سازمانی در این مجموعه را قابلتقدیر دانست.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست