اطلاع رسانی دست آوردهای باید از مدل پوشش محور به تولید محور تبدیل شود

هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در نشستی با مدیران مسئول روزنامه های استان اصفهان با اشاره به رویکرد روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه نسبت به رسانه ها اظهار کرد: رسانه ها به عنوان یاور و همراه بنگاه های اقتصادی در همه سطوح در کنار ما هستند و همسویی نگاه بنده با نظرات رسانه ها و حرکت از «پوشش محوری» در اخبار به سوی «تولید محوری» را به فال نیک میگیرم. ما باید از پتانسیل تمام رسانه ها استفاده کنیم و در این راه به یقین در رویکرد خود، ارتباطات گستردهای با خبرنگارها و رسانه ها داریم.

وی با اشاره به گسترش دامنۀ رسانهها نسبت به گذشته گفت: در حال حاضر تعریف از رسانه با گذشته بسیار متفاوت شده است. ادبیات رسانهها با گذشته فرق دارد و شرایط بهگونهای شده که هر شخص در قالب شهروند-خبرنگار میتواند فعالیت رسانهای داشته باشد. اگرچه طبقهبندی و قدمت یک رسانه در جایگاه خود اهمیت دارد، اما هر کسی که بهروز باشد و قلم خوبی داشته باشد، از فاکتورهای رسانهای نیز برخوردار است. رسانههای باهوش و پرسرعت گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود. خلاقیت و استفاده از شکل و فرمهای جدید در تولیدات رسانهای میتواند هم تمایز را برای رسانهها به ارمغان آورد و هم از این رهاورد، فولاد مبارکه یک فضای تازه رسانهای را تجربه کند. در حقیقت امروز در فولاد مبارکه، حرکت بر مبنای تخصص، کار و تلاش برنامهریزیشده و همفکری و همافزایی ثمره این تلاش است.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با بیان نگاه خاص رسانهها به فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه یک برند تجاری اقتصادی بسیار معتبر است که بر اساس مسئولیتهای اجتماعی خود، به اقشار گوناگون توجه میکند. رسانهها نیز بهعنوان همراه همیشگی این بخش اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرند.

نباتینژاد با بیان اینکه نگاه روابط عمومی فولاد مبارکه، انجام فعالیت حرفهای خبری است، اظهار کرد: با تغییر تکنیکی که در حوزۀ روابط عمومی فولاد مبارکه صورت گرفته، انتظار داریم شاهد حضور بهتر و بیشتر رسانهها باشیم.

هادی نباتینژاد با تأکید بر تعامل شرکت فولاد مبارکه با رسانهها گفت: در این میان قطعا رسانههای اصفهان و شهرستان مبارکه جایگاه ویژهای دارند. هدف ما حفظ آبروی افراد و صنعت فولاد کشور است و نگاهمان بر این است که بر مبنای تخصص و کار پیش برویم، ازاینرو تمهیداتی اندیشیده شده تا دسترسی خبرنگاران و رسانهها به مدیران شرکت جهت تولید محتوای تخصصی نیز تسهیل گردد.

مدیر روابط عمـــــومی فولاد مبــــارکه در ادامــــه گفت: گاهی سیاستهای سازمانی باعث میگردد مسیری متفاوت طی شود ولی یقین داریم با تعاملات و سیاستگذاری جدید روندهای جاری نیز بهبود مییابد و بهمنظور آغاز راهی جدید و حمایت ساختاری از رسانهها، آمادگی فولاد مبارکه را جهت آموزش خبرنگاران تخصصی حوزۀ صنعت در رسانههای اصفهان اعلام میداریم.

انتظار داریم رسانه ها بر مبنای عدالت با خدمات و دستاوردها و برکات فولاد مبارکه برخورد نمایند

نباتینژاد ضمن تشکر از حضور مدیران مسئول روزنامههای اصفهان در این نشست صمیمانه، اظهار کرد: ما به یاری رسانهها برای تبدیل فولاد مبارکه به قطب رسانهای کشور نیاز داریم. تاکنون نگاه مدیران روابط عمومی به فولاد مبارکه نگاهی درونسازمانی بوده، حالآنکه اکنون نگاه برونسازمانی به این شرکت فولادی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: نادیده گرفته شدن اقدامات فولاد مبارکه در تجهیز بیمارستانها یا خدمات دیگر این مجموعه بزرگ صنعتی و در عــــوض پرداخــــتن به برخی مشکـــلات ناراحتکننده است. بهراستی کدامیک از مراکز معتبر در این شرایط اقتصادی چنین اقداماتی را در این حجم انجام دادهاند؟

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه همچنین خطاب به مدیران روزنامهها خاطرنشان کرد: همانطور که در اداره یک خانواده چندیننفره ممکن است با مشکلاتی روبهرو باشیم، مدیریت مجموعه بسیار بزرگی مانند فولاد مبارکه اقتضائات و مسائل خاص خود را دارد و اگر منصفانه برخورد شود، باید اذعان کنیم که طبیعی است در حجم بزرگی از کار و فعالیتی که در حال انجام است، گاهی ایراد و نقصانی وجود داشته باشد. با وجود این، از رسانهها انتظار نداریم مشکلات را منعکس نکنند، بلکه انتظار داریم واقعگرایانه و بر مبنای عدالت با خدمات و دستاوردها و برکات فولاد مبارکه برخورد کنند.

این گزارش حاکی است در این نشست مدیران مسئول روزنامههای نسل فردا، کیمیای وطن، اصفهان امروز، اصفهان زیبا، نصفجهان، زایندهرود، سیمای شهر، عصر اصفهان، یاقوت وطن و اقتصاد آینده به ارائه پیشنهاد و نظر پرداختند.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست