اعضای هیات مدیره

حبیب اله فیضی
(مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۱۸۱۷-۰۲۱
فکس: ۲۲۸۸۱۴۱۳-۰۲۱
ایمیل:h.feizi@isgsc.com

محمد معین امیر مجاهدی
(عضو هیئت مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۶۱-۰۲۱
فکس: ۱۳۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱
ایمیل: mojahedi@isgsc.com

امین میرزایی
(رییس هیئت مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۳۱-۰۲۱
فکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:mirzaei@isgsc.com

فهرست