اعضای هیات مدیره

علی اکبر صالحی
(عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۱۳۱۲-۲۲۸۸۱۵۱۴-۲۲۸۸۱۸۱۷-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۸۱۴۱۳-۰۲۱

ایمیل: salehi@isgsc.com

منوچهر مرادي
(قائم مقام مديرعامل)

تلفن تماس: (۱۴۸) ۱۱۸-۲۹۷۵۰-۰۲۱

ایمیل: moradi@isgsc.com

سید کاظم حیان
(رئیس هیات مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۳۱-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱

ایمیل: hayyan@isgsc.com

سعید محمدی نیک
(عضو هیات مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۶۱-۰۲۱

فکس: ۱۳۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱

ایمیل: mohammadinik@isgsc.com

محمد امین بادکیو
(رئیس دفتر مدیرعامل)

تلفن تماس: ۱۰۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱

ایمیل: badq@isgsc.com

سمانه امینی
(رئیس دفتر هیات مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۶۱-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱

ایمیل: s.amini@isgsc.com

فهرست