اعضای هیات مدیره

علی اکبر صالحی
(مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره)

تلفن تماس: 22881817-021

فکس: 22881413-021

ایمیل: salehi@isgsc.com

منوچهر مرادي
(قائم مقام مديرعامل)

تلفن تماس: (148) 118-29750-021

فکس: 22881540-021

ایمیل: moradi@isgsc.com

سید کاظم حیان
(رئیس هیات مدیره)

تلفن تماس: 22882131-021

فکس: 22881510-021

ایمیل: hayyan@isgsc.com

سعید محمدی نیک
(عضو هیات مدیره)

تلفن تماس: 22882161-021

فکس: 135-29750-021

ایمیل: mohammadinik@isgsc.com

فهرست