امضای تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و فولاد مبارکه

در جریان افتتاح و کلنگزنی چند طرح ملی در فولاد مبارکه و در حضور سرپرست وزارت صمت، تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و فولاد مبارکه به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار فولاد، در تشریح مفاد این تفاهمنامه که به امضای حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه و علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رسید، محمدیاسر طیبنیا معاون امور معادن فولاد مبارکه گفت: ازآنجاکه سازمان زمینشناسی بزرگترین بانک اطلاعاتی دادهها و مطالعات اکتشافی در سراسر کشور را در اختیار دارد و در فولاد مبارکه هم معاونتی به نام امور معادن تشکیل شده است تا در این حوزه فعالیت داشته باشد، این تفاهمنامه به امضای دو طرف رسید تا بستر مناسبی برای استفاده از بانک دادههای این سازمان برای فولاد مبارکه فراهم شود و بتوانیم پروژههای مشترکی را در زمینۀ فعالیتهای آموزشی، اکتشافی و اجرای پروژه های زمین شناسی  پیش ببریم.
وی از ارائۀ خدمات آموزشی و توانمندسازی کارشناسان فولاد مبارکه در بخشهای تخصصی زمینشناسی، اکتشافات  و فرآوری مواد معدنی با بهرهگیری از متخصصان سازمان، ایجاد امکان دسترسی به مقالات، نشریات، گزارشها و پایگاه داده های تخصصی مرتبط با علوم زمین و معدن کاری  در چهارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن اولویتهای تفاهم و همکاری میان دو طرف بهعنوان بخشهایی از این تفاهمنامه یاد کرد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست