بازرگانی

یاور هوشمند

مدیر بازرگانی
تلفن: ۱۰۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:hooshmand@isgsc.com

رضا حسینی

رئیس فروش
تلفن: ۱۴۹-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:r.hosseini@isgsc.com

محمد جواد فرجی

کارشناس بازرگانی
تلفن: ۱۶۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:faraji@isgsc.com

حسین میانه رو

کارشناس بازرگانی
تلفن: ۱۳۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:mianehro@isgsc.com

علیرضا محمدی نسب

کارشناس ارشد بازرگانی
تلفن: ۱۴۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:mohammadinasab@isgsc.com

بهرنگ بنی مهد

کارشناس بازرگانی
تلفن: ۱۰۹-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:banimahd@isgsc.com
فهرست