بازرگانی

جواد سرائی
مدیر بازرگانی

تلفن: ۱۰۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:saraeii@isgsc.com

رضا حسینی
رئیس فروش

محمد‌جواد فرجی
کارشناس بازرگانی

حسین میانه‌رو
کارشناس بازرگانی

علیرضا محمدی نسب
کارشناس ارشد بازرگانی

بهرنگ بنی‌مهد
کارشناس بازرگانی

فهرست