بازرگانی

محمد حسین بقایی

سرپرست مدیریت بازرگانی و مشاور عالی مدیرعامل در امور بازرگانی
تلفن: ۱۰۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:22881510-021
ایمیل: baghaei@isgsc.com

رضا حسینی

رئیس فروش
تلفن: 149-29750-021
فکس1: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس2: 22881510-021
ایمیل:r.hosseini@isgsc.com

محمد جواد فرجی

کارشناس بازرگانی
تلفن: 162-29750-021
فکس1: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس2: 22881510-021
ایمیل:faraji@isgsc.com

حسین میانه رو

کارشناس بازرگانی
تلفن: 136-29750-021
فکس1: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس2: 22881510-021
ایمیل:mianehro@isgsc.com

علیرضا محمدی نسب

کارشناس ارشد بازرگانی
تلفن: 147-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس1: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس2: 22881510-021
ایمیل:mohammadinasab@isgsc.com

بهرنگ بنی مهد

کارشناس بازرگانی
تلفن: ۱0۹-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۵۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:banimahd@isgsc.com
فهرست