برگزاری جلسه ارائه گزارش عملکر شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در محل موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

جلسه ارائه گزارش عملکرد هشت ماهه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، صبح روز 21 دی ماه 98 در محل موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، با حضور  اعضای هیات مدیره شرکت و نمایندگان موسسه صندوق  برگزار شد.

فهرست