ثبت رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

با تولید 2 هزار و 554 تن آهن اسفنجی در ششمین روز از اردیبهشت‌ماه سال جهش تولید، رکورد تولید این محصول در واحد احیا مستقیم فولاد سفیددشت به میزان 62 تن نسبت به رکورد قبلی افزایش یافت.
اکبر اسکندری رئیس واحد آهنسازی شرکت فولاد سفیددشت چهار محال و بختیاری رکورد پیشین تولید آهن اسفنجی در این شرکت را به میزان 2 هزار و 492 تن و مربوط به 30 آبانماه سال 98 اعلام کرد و گفت: دستیابی به این موفقیت با همت همۀ کارکنان شرکت، بهویژه واحدهای تولید و همچنین واحد بازرگانی با تأمین بهموقع گندلۀ موردنیاز خط تولید به دست آمد.

وی تصریح کرد: در سال جهش تولید مدیریت و کارکنان این شرکت مصمماند تا به ظرفیت نامی واحد احیا مستقیم و تمامی اهداف برنامهریزیشده دست یابند.https://www.msc.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_22827.html

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست