حامد افکاری مهربان

مشاور حقوقی
تلفن: ۱۱۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:afkari@isgsc.com

علی غلامی

رئیس اداره حقوقی و تمور قراردادها
تلفن: ۱۱۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:gholamiali@isgsc.com

حسین احمدی دولابی

کارشناس حقوقی
تلفن: ۱۱۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:ahmadi@isgsc.com

سید محمدرضا میرفخرایی

کارشناس حقوقی
تلفن: ۱۱۷-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:mirfakhraei@isgsc.com
فهرست