حمایت استاندار اصفهان از فولاد مبارکه و تاکید بر توسعه و حفظ اقتدار این شرکت

استاندار اصفهان در جریان دیدار مدیرعامل و معاونان و مدیران شرکت فولاد مبارکه با ایشان بر بهروزرسانی و حفظ اقتدار فولاد مبارکه تأکید کرد.

عباس رضایی با تأکید بر نقش اصفهان در تولید فولاد کشور، بر اهمیت حل مشکل فولادسازان در بخش سنگآهن تأکید و تصریح کرد: فولاد مبارکه مایۀ اقتدار و افتخار کشور است؛ ازاینرو توسعه، بهروز نگه داشتن و گردش چرخۀ تولید در این کارخانه نهفقط برای استان که برای کشور مهم و باارزش است.
وی ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل و کارکنان شرکت فولاد مبارکه گفت: از این شرکت همواره اخبار دلگرمکنندهای به گوش میرسد که همدلی و وفاق مجموعۀ مدیریت و کارکنان این شرکت سنگ بنای همۀ موفقیتهای آن است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعۀ اقتصادی و صنعتی کشور تأکید کرد و گفت: برای انجام هرگونه عملیات توسعهای در کشور امروز هم دیر است و همانگونه که در احادیث و روایات آمده است، نباید دو روز یک مسلمان باهم یکسان باشد؛ چراکه دچار روزمرگی و عقبماندگی خواهد شد. فولاد مبارکه باید با در نظر گرفتن همۀ موارد قانونی توسعههای خود را انجام دهد تا همچنان بتواند با افزایش بهرهوری و تولید فزاینده در اقتصاد کشور نقشآفرین باشد و نقشههای نظام استکباری را نافرجام گذارد.

استاندار اصفهان در همین خصوص بر اهمیت بهروزرسانی تجهیزات برای افزایش تولید و ارتقای تجهیزات و فناوری زیستمحیطی به کار گرفتهشده در شرکت تأکید کرد و گفت: اینکه در فولاد مبارکه به تولید محصولات کیفی و تنوع محصولات توجه میشود از نقاط قوت این شرکت است که انتظار میرود همچنان بااقتدار ادامه یابد.
رضایی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی نیز تعاملات سازندهای با استان و کشور دارد گفت: بهیقین نتیجۀ این تعاملات به توسعۀ صنعتی و عمرانی کشور خواهد انجامید که قابلتقدیر است.
وی از شفافیت عملکرد مالی شرکت، رعایت حقوق سهامداران و معیشت کارکنان و اقدامات این شرکت در حوزۀ استفاده از پسابهای شهری در چرخۀ صنعت بهعنوان نقاط قوت شرکت فولاد مبارکه یاد و تصریح کرد: استفادۀ بهینه از روشهای نوین بازاریابی و کشف بازارهای جدید صادراتی باید در دستور کار
فولاد مبارکه باشد تا این شرکت همچنان در سطح جهانی مطرح باشد.
فولاد مبارکه همچنان به تولید و تامین نیاز صنایع داخلی مشغول است
به گزارش خبرنگار فولاد در این دیدار مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد شرکت فولاد مبارکه گفت: علیرغم همۀ محدودیتها و مشکلاتی که دشمنان سعی کردند برای چرخۀ اقتصاد و صنعت کشور ما به وجود آورند، خوشبختانه با حمایت مسئولان و تلاش شبانهروزی مدیریت و کارکنان شرکت از شرایط سخت بهوجودآمده بهخوبی عبور کردیم و شرکت طبق تأکید مقام معظم رهبری همچنان به تولید و تأمین نیاز صنایع داخلی مشغول است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: در سال 1397 سرمایۀ شرکت از 7هزار و 500 به 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این در حالی است که افزایش سرمایۀ شرکت تا 20 هزار میلیارد تومان از اهداف پیش روی شرکت است.
وی با تأکید بر اینکه اهداف شرکت در تمامی بخشها در حال تحقق است گفت: در صورت تأمین مواد اولیۀ موردنیاز فولادسازان کشور ازجمله فولاد مبارکه بهخوبی خواهیم توانست کشور را از واردات این محصولات بینیاز کنیم.
او با تأکید بر اینکه سیستمهای اخذ سفارش از مشتریان و تحویل محصول به آنها در فولاد مبارکه با دقت، سرعت و نظم همیشگی در حال کار است، گفت: بهیقین با همکاری سایر بخشها در کشور بهویژه در بخش تأمین سنگآهن و قطعات خواهیم توانست نیاز بازار داخل را همچنان تأمین کنیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه خامفروشی هیچ ارزشافزودهای به همراه ندارد، گفت: اگرچه بعضا ممکن است در مقاطعی، خامفروشی جذابیتهای صادراتی خود را داشته باشد، اما بهیقین ضرر و زیان زیادی برای اقتصاد و مشاغل کشور به همراه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه و بهروزرسانی فناوری خطوط تولید در صنعت، تصریح کرد: خوشبختانه توسعههای فولاد مبارکه با هوشیاری هرچهتمامتر و با هدف کاملتر کردن زنجیرۀ تولید در شرکت در حال پیگیری و اجراست.
مهندس عظیمیان با تأکید بر اینکه انتخاب و راهبرد رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری بسیار داهیانه و بهموقع بوده است تصریح کرد: گردش چرخ صنایع کشور و رونق تولید در جامعه ایجاد شادابی و نشاط و امید میکند؛ ازاینرو در فولاد مبارکه هم تلاش همهجانبه بر آن است تا بدون هرگونه خللی این فرایند ادامه یابد.
وی از همدلی و همکاری متقابل مسئولان با صنعت بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر غلبه بر محدودیتهای اقتصادی بهویژه در بخش صنعت یاد و اشاره کرد: در شرایط فعلی کشور ما بیش از هر زمان دیگری به این همدلی و حمایت نیاز داریم.
مهندس عظیمیان با اشاره به جایگاه فولاد مبارکه در صنعت فولاد، خاطرنشان کرد: پیشرفت و توسعۀ فولاد مبارکه در بالا و پائیندست خود، رشد و توسعۀ بسیاری از صنایع کشور را به همراه دارد.

منبع: سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

لینک کوتاه: لینک

فهرست