در بازدید از ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم: ظرفیت تولید محصولات ویژه در فولاد مبارکه دو برابر خواهد شد

مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور در جمع مدیران، کارکنان و پیمانکاران ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم از روند اجرای پروژۀ جایگزینی تکنولوژی و تجهیزات کارگاه گاززدایی (VOD) بهجای سیستم (DH) و محل اجرای توسعۀ سالن فولادسازی بازدید کرد.

مهندس عظیمیان ضمن تأکید بر اهمیت تسریع اجرای این پروژه گفت: در حال حاضر فولادهای خاص و پرکاربرد موردنیاز در تولید لولههای مورداستفاده در انتقال نفت و گازترش و برخی گریدهای خاص دیگر  با بهکارگیری یک ایستگاه RH-TOP در حال تولید است. در گذشته فرایند گاززدایی از طریق ایستگاه DH انجام میشد، ولی از نظر کمیت و کیفیت جوابگوی نیاز امروز نبود و مدتی است که از مدار تولید خارج شده است. اکنون بناست تا با استفاده از برخی زیرساختهای موجود در مکان این ایستگاه، یک واحد گاززدایی دوقلو VOD، مجهز به پمپ ایجاد خلأ مکانیکی نصب گردد. با بهروزرسانی این تکنولوژی و استفاده از سیستم جدید، علاوه بر افزایش ظرفیت این قبیل محصولات، به لحاظ کیفی هم به رشد فزایندهای دست خواهیم یافت؛ ضمن اینکه ظرفیت فعلی تولید ذوبهای کیفی گاززداییشده   1 میلیون تن است که با نصب ایستگاه جدید به بیش از  2 میلیون تن خواهد رسید.
وی رعایت دستورالعملهای ایمنی و انسجام در کار تیمی را در روند اجرای این پروژه بسیار حائز اهمیت دانست و با تأکید بر اینکه با اجرای این پروژه از واردات بخش دیگری از محصولات خاص بینیاز خواهیم شد، گفت: کاهش گازهای محلول در فولادهای تولیدی ارزش افزودۀ اقتصادی و سودآوری بیشتر برای سهامداران شرکت در پی دارد.
مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری شرکت فولاد مبارکه نیز  در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: با تأکید مدیریت ارشد شرکت، افزایش کمّی و کیفی تولید فولاد مقاوم به گازترش در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم بهعنوان یک محصول ویژه و جدید و بهکارگیری تکنولوژی VOD بهعنوان یکی از سیستمهای گاززدایی بهروز در فرایند تولید فولاد در دستور کار این ناحیه قرار گرفت.
غلامرضا سلیمی کاربرد این سیستم را برای خارج کردن گازهای محلول در مذاب از طریق ایجاد خلأ و افزایش خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی فولاد تولیدی اعلام و اضافه کرد: بر اساس تصمیمات گرفتهشده قرار است سیستم twin VOD  بهجای سیستم گاززدایی قدیمی (DH) این ناحیه مستقر شود.
وی از اجرای مراحل پایانی دمونتاژ سامانۀ قدیم خبر داد و گفت: این پروژه بهزودی وارد فاز دوم خواهد شد که شامل اجرای فونداسیون و سیویل کارگاه جدید است.
سلیمی با اشاره به اینکه در فصل گرم سال برای همکاری با برق منطقهای در هنگام پیک مصرف برق، اختصاص برق به واحد فولادسازی کاهش مییابد گفت: به همین منظور بهگونهای برنامهریزی کردهایم که با همکاری سایر واحدهای شرکت، فعالیتهای توسعهای، تعمیراتی و بهینهسازی از جمله تغییر سیستم گاززدایی و پیشنیازهای نصب جرثقیل 320 تن سالن فولادسازی را در این فصل که بهناچار با کمترین ظرفیت تولید کار میکنیم، انجام دهیم.
به گفتۀ مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد مبارکه، برای انجام این پروژه مقدمات زیرساختی مهمی باید صورت میگرفت که از جملۀ آنها میتوان به جابهجایی مسیر داکتهای کورههای پاتیلی، تعویض پایپینگها در عمق 12 متری زمین، نصب فونداسیون مجدد، نصب اسکلت فلزی و نصب لولههایی با قطر 2 متر در ارتفاع 40 متری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه انجام این حجم از اقدامات و بهینهسازیها در طول چند ماه گذشته، در کمترین زمان ممکن در نوع خود بسیار مهم و کمنظیر بوده است، گفت: در فرصت اجرای این پروژه همچنین عملیات نصب دیوارهای جداکنندۀ مسیر مکش غبارهای کورههای پاتیلی با هدف بهبود هرچه بیشتر فرایندهای زیستمحیطی و بهتر شدن فرایند تولید انجام شد.
سلیمی در ادامه از پیشبینی چند مسیر جدید برای تسهیل روند بازدید میهمانان با همکاری واحد مهندسی صنایع، مهندسی کارخانه و  روابط عمومی شرکت در خلال اجرای پروژۀ اصلی خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، میهمانان با ایمنی و کیفیت بهتری قادر خواهند بود از تجهیزات ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت بازدید کنند و بهرۀ لازم را ببرند.
مدیر ناحیۀ فولادسازی فولاد مبارکه زمان آغاز اجرای پروژۀ جایگزینی و بهروزرسانی سیستم گاززدایی را ابتدای مردادماه و اتمام آن را پایان سال جاری اعلام کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر نیز با استفاده از سیستمهای گاززدایی در واحد RH، فولادهای مخصوص محیط نفت و گازترش و فولادهای ویژۀ صنایع خودروسازی در حال تولید است، اما با بهرهبرداری از سیستم جدید، تولید کمّی و کیفی بسیاری از انواع فولادهای خاص پرکاربرد در صنایع یادشده به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست