دست‌یابی به رکورد 130 ذوب در فولاد مبارکه

جهادگران ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی، با دستیابی به رکورد تولید      130 ذوب در 24 ساعت، در سال «جهش تولید» افتخاری دیگر آفریدند.

مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری فولاد مبارکه با اعلام این خبر و با بیان اینکه این رکورد روز پنجشنبه 28 فروردینماه به دست آمد، گفت: با ثبت این رکورد تناژ تولید فولاد مذاب در 24 ساعت به حدود 23 هزار و 100 تن رسید.
غلامرضا سلیمی ضمن قدردانی از تلاش بیوقفۀ همکاران خود در ناحیۀ فولادسازی و سایر نواحی پشتیبان، رکورد قبلی این ناحیه را مربوط به 18 اسفندماه 98 و به تعداد 129 ذوب و تناژ 23 هزار و 63 تن اعلام کرد. در همین خصوص خبرنگار فولاد در خصوص عوامل دستیابی به این رکورد غرورآفرین با جمعی از مدیران و مسئولان این ناحیه گفتوگو کرده است. ماحصل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
ایرج مختارپور مدیر مرکز نسوز
شرکت فولاد مبارکه نخستین گام خود را در آغاز سال «جهش تولید» به گونهای برداشت که موفق به کسب رکورد روزانۀ 130 ذوب در ناحیۀ فولادسازی شد.
واحد تعمیرات نسوز که وظیفۀ تأمین و اجرای عملیات نسوزکاری و بازرسی تجهیزات مطابق با گردشکارها و دستورالعملهای کاری را بر عهده دارد، سرویسدهی ایمن و بدون وقفه به خط تولید را بهگونهای انجام داد تا این نتیجۀ درخشان به دست آمد.
تعامل و ارتباط تنگاتنگ مرکز تعمیرات نسوز و ناحیۀ فولادسازی، همکاری واحد خرید مواد مصرفی جهت تأمین مواد نسوز باکیفیت و تلاش نیروهای مرکز نسوز و پیمانکاران مجموعه با حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی سازمان نیز از دیگر عوامل مؤثر در تحقق این مهم بوده است.
دانیال نظری رئیس متالورژی ثانویه
واحد متالورژی ثانویه در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم وظیفۀ نهایی کردن فرایند تولید را بر عهده دارد. بدین صورت که تمامی ذوبهای تخلیهشده از کورههای قوس، قبل از ارسال به ریختهگری باید از کارگاههای زیرمجموعۀ این واحد عبور کند و ذوب به گرید نهایی خود تبدیل شود. برای دستیابی به رکورد جدید، علیرغم همۀ محدودیتها، همکاران تولید و تعمیرات با افزایش بهرهوری و با آمادهبهکاری تمامی کارگاههای واحد موفق شدند این افتخار را کسب کنند.
امیرحسین مرادی رئیس کورههای قوس الکتریکی
کورههای قوس الکتریکی نیروی محرک تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکهاند.دستیابی به رکورد 130 ذوب برگ زرینی بر افتخارات ناحیۀ فولادسازی افزود. تخلیۀ ۶۸ ذوب در طول ۱۲ ساعت حاکی از اراده و همت والای کارکنان سازمان است که در هیچ شرایطی اجازه نمیدهند چرخ تولید از حرکت بازایستد. در همین راستا تلاش، پیگیری و پشتیبانی هماهنگکنندگان تولید، تعمیرات کورههای قوس، واحد حمل مواد و عوامل ستادی قابلتقدیر است.
محمد فخری رئیس ماشین ریختهگری شمارۀ 5
رسیدن به رکورد 130 ذوب در   روز،  در سال «جهش تولید»، موجب افتخار است. همانگونه که همۀ همکاران استحضار دارند، کشور و بسیاری از واحدهای تولیدی بهعلت شیوع ویروس کرونا در شرایط خاصی به سر میبرند. رسیدن به رکورد 130 ذوب در این شرایط نشان از تعهد، تخصص و توانمندی ویژۀ کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم دارد. در حال حاضر مفتخریم که واحد ریختهگری شمارۀ 5 در حال تولید اسلبهای گازترش ویژۀ پروژۀ گوره به جاسک است که اتفاقی بزرگ برای کشور به شمار میرود. امیدوارم در سال جدید که سال «جهش تولید» نامگذاری شده، شاهد افزایش بیشتر تولید در شرکت فولاد مبارکه باشیم.
قاسم خوشدل پور رئیس تولید ریختهگری
در سایۀ الطاف الهی، کارکنان واحد ریختهگری با همت والای خود و با همکاری سایر واحدهای مرتبط موفق به ثبت این رکورد شدند. با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مبارزه با بیماری کووید ۱۹، خللی در عزم همکاران به وجود نیامد و گام موفقی در تحقق اهداف سالانه برداشته شد.
در کسب این رکورد نباید نقش آمادهبهکاری تجهیزات و کیفیت مواد و سیالات و پشتیبانی همکاران بخشهای سرویسدهندۀ داخل و خارج ناحیه را نادیده گرفت.
حسین محمدقاسمی هماهنگکننده فولادسازی
با افزایش هماهنگی بین فرایندهای مختلف ناحیه و همزمان با تنوع بینظیر گریدهای موجود، تولید 130 ذوب نقطهعطفی در روند   روبهرشد ناحیۀ فولادسازی محسوب میشود. این درحالیکه است که 20 ذوب از این تعداد مربوط به گریدهای سرویس ترش است. این موفقیت بهخوبی نشان داد ناحیۀ فولادسازی توان

دستیابی به افتخارات بیشتر در زمینۀ افزایش کیفیت و کمیت را دارد.
فهرست