رؤسای دفاتر

محمدامین بادکیو

رییس دفتر مدیرعامل
تلفن تماس: 105-29750-021

ایمیل: badq@isgsc.com

سمانه امینی

رییس دفتر هیئت مدیره
تلفن تماس: 22882161-021

فکس: 22881510-021

ایمیل: s.amini@isgsc.com

فهرست