رؤسای دفاتر

-
رئیس دفتر مدیرعامل

تلفن تماس: ۱۰۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱

تلفن تماس:۲۲۸۸۱۸۱۷-۰۲۱

نمابر: ۲۲۸۸۱۴۱۳-۰۲۱

ایمیل: info@isgsc.com

سمانه امینی
رئیس دفتر هیات مدیره

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۶۱-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱

ایمیل: s.amini@isgsc.com

فهرست