رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور: حمایت فولاد مبارکه از صنعت عامل اشتغال‌زایی و رونق تولید است

عادل آذر رئیسکل دیوان محاسبات کشور که به همراه استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری از خطوط تولید و طرحهای توسعۀ در دست اجرای شرکتهای ورق خودرو و فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بازدید میکرد، طی سخنانی گفت: حمایت فولاد مبارکه از شرکتهای فولاد سفیددشت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اشتغالزایی و رونق تولید را  به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار فولاد، رئیس دیوان محاسبات کشور ابتدا با حضور در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از فرایند تولید آهن اسفنجی و روند تکمیلی واحد فولادسازی این شرکت بازدید کرد. در جریان این بازدید، محمود اربابزاده، مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت، ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد کارکنان این شرکت گفت: تولید آهن اسفنجی در این مجتمع بهعنوان بزرگترین واحد صنعتی استان و اولین طرح به بهرهبرداریرسیده از طرحهای هفتگانۀ استانی، با اتکا به توان نیروهای متخصص از 70 هزار تن در ماه فراتر رفته است.
اربابزاده با اشاره به وضعیت پیشرفت احداث پروژۀ فولادسازی این شرکت اظهار کرد: عملیات احداث واحد فولادسازی با پیشرفت 77 درصدی در حال اجراست و پیشبینی میشود تا اواخر مردادماه سال جاری، عملیات برقرسانی به پست 400 کیلوولت بهمنظور انجام تستهای سرد و گرم قبل از راهاندازی اجرایی شود.
تأکید بر تعامل و حمایتهای هرچه بیشتر از بخش صنعت در استان چهارمحال و بختیاری
در ادامۀ این بازدیدها دکتر آذر با مدیرعامل و کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری دیدار و از نزدیک خط تولید این شرکت را مورد بازدید قرار داد.
وی با تأکید بر اهمیت تولید تصریح کرد: باید با تعامل و حمایتهای هرچه بیشتر از بخش صنعت در استان چهارمحال و بختیاری شرایط رونق تولید و اشتغالزایی در این استان بیشازپیش فراهم شود.
در این بازدید، اصغر اسماعیلی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن خیر مقدم به رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: این شرکت نقش بهسزایی در تولید ورق موردنیاز خودروسازان کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به کیفیت محصولات شرکت ورق خودرو تصریح کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری یکی از واحدهای صنعتی پویا و پیشتاز در عرصههای داخلی و بینالمللی است.

منبع: وبسایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فهرست