فناوری، ارتباطات و طرح و برنامه

عیسی خوشوقت

مدیر فناوری، ارتباطات و طرح و برنامه
تلفن: 165-29750-021
قکس: 22881510-021
ایمیل: khoshvaght@isgsc.com

امیرمحمد مرادی

کارشناس فناوری، اطلاعات
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 4676218-0912

سید مجتبی غیور

کارشناس روابط عمومی
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 0419831-0912
ایمیل: ghayoor@isgsc.com

سید جمال معنوی

مشاور فناوری و اطلاعات
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 3716185-0939
ایمیل: manavi@isgsc.com

وحید محسنی کوتنایی

رییس دفتر مدیر فناوری و طرح و برنامه و کارشناس توسعه کسب و کار
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 9382141-0935
فهرست