فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار

عیسی خوشوقت

مدیر فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار
تلفن: ۱۵۴-۲۹۷۵۰-۰۲۱
قکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل: khoshvaght@isgsc.com

امیرمحمد مرادی

کارشناس فناوری، اطلاعات
تلفن: ۱۱۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
تلفن همراه: ۴۶۷۶۲۱۸-۰۹۱۲

سید مجتبی غیور

کارشناس روابط عمومی
تلفن: ۱۱۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۴۱۹۸۳۱-۰۹۱۲
ایمیل: ghayoor@isgsc.com

سید جمال معنوی

مشاور فناوری و اطلاعات
تلفن: ۱۱۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
تلفن همراه: ۳۷۱۶۱۸۵-۰۹۳۹
ایمیل: manavi@isgsc.com
فهرست