شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان موفق به دریافت گواهینامۀ ISO9001:2015 شد

فولاد مبارکه اصفهان

مدیرعامل شركت فلزتدارك فولاد مباركۀ اصفهان از اخذ گواهینامۀ سیستم مدیریت كیفیت براساسISO9001:2015 خبر داد.

محمدحسین قورچانی با اعلام این خبر اظهار داشت: این شركت در راستای مدیریت کیفیت و بهبود فرایندهای خود پس از انجام ممیزی در تاریخ 24/٠٢/١٣٩٩، موفق به كسب گواهینامۀ سیستم مدیریت كیفیت از شركت SGS گردید.
وی ضمن قدردانی از همكاری كلیۀ کارکنان شرکت اذعان داشت: دستیابی به این گواهینامه می‌تواند شروعی برای همسویی هرچه بیشتر این شركت با فولاد مباركه اصفهان باشد.
مدیرعامل شركت فلزتدارك فولاد مباركه افزود: مهم‌ترین هدف شركت از دریافت این گواهینامه حركت مستمر در مسیر رشد و تعالی سازمانی و بهبود فرایندهای جاری شركت است كه این امر منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف كلان می‌گردد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست