طرح تحول دیجیتال حركتی بسیار بزرگ برای حفظ سرآمدی فولاد مباركه

به گزارش خبرنگار فولاد، در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل این شرکت گفت: اگر بخواهیم رتبۀ جهانی خود را در صنعت فولاد حفظ کنیم باید به سمت تحول دیجیتال برویم، زیرا در آیندۀ صنعت فولاد، تناژ  تولید حرف اول را نمیزند؛ بنابراین اقدام فولاد مبارکه برای استفاده از تکنولوژی نسل چهارم یک کار تزئینی نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت بنیادی در حوزۀ فولاد کشور است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای شدید افزود: در شرایطی که کشور   و   هممیهنان تحت شدیدترین تحریمها قرار دارند، دغدغۀ دولت تأمین مایحتاج عمومی مردم و نگاهش به صنعت صنعتگران است تا محصولات با قیمت متعارف عرضه گردد و در آرامش بازار به دست مصرفکننده برسد.

وی تأکید کرد: اگرچه در حال حاضر طرح تحول دیجیتال و تربیت مدیران فرهیخته در این حوزه جزو اولویتهای اصلی نیست و کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما ما باید در کنار تأمین نیازهای دولت، به این موضوعات زیربنایی بهعنوان یکی از نیازهای تکنولوژیکی کشور در حوزۀ صنعت نیز توجه کنیم، تا جایی که این تلاشها به ادارۀ هوشمند فولاد مبارکه منجر شود. ممکن است ما در آن زمان نباشیم، ولی بهیقین ثمره و آثار پر خیروبرکت آن در آینده مشاهده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه از مدیران این شرکت بهعنوان مجریان اصلی طرح تحول دیجیتال یاد و اضافه کرد: این مدیران در یک برنامۀ آموزشی یکساله باید حتما به استفادۀ بهینه از تکنولوژی مجهز و مسلح شوند. آنان باید آموزشهای لازم را ببینند و مهارتهای لازم را به دست آورند تا بتواند طرح تحول دیجیتال را اجرا کنند. به خاطر داشته باشیم عزم فولاد مبارکه برای اجرای طرح تحول دیجیتال و استفاده از تکنولوژی نسل چهارم جزم است و همه باید با حضور مستمر در این دوره بر این مهارتها مسلط شوند.

مهندس عظیمیان به تأثیر اجرای این طرح بر حفظ سرآمدی فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: طرح تحول دیجیتال گام بسیار بلندی در مسیر حفظ سرآمدی فولاد مبارکه است. این شرکت در حال حاضر قدرتمند است، اما باید قویتر و مسلطتر پیش برود. در این زمینه نظام پاداشدهی به کسب مهارتهای این حوزه گره خواهد خورد و بر همین اساس در دستورالعملهای جدید سازمان قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته باشیم این رویداد برای سازمان بسیار جدی است و با تمام قوا از این طرح حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود افزود: از ریاست دانشگاه اصفهان که با جدیت بستر اجرای این دوره و طرح را ایجاد کردهاند و همچنین از مدیران و معاونان شرکت که نهایت همکاری و همراهی را در این زمینه مبذول داشتهاند، صمیمانه قدردانی میکنم و اطمینان خاطر میدهم که در روزهای آینده خبرهای بسیار خوبی در این حوزه خواهیم شنید.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه پیشران صنعت کشور در حوزۀ اقتصاد نسل چهارم است

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در این آیین گفت: در سال جاری ایران توانست رتبۀ دهم فولاد دنیا را کسب کند. اگر دقت کنیم میبینیم کشورهایی که در این رتبهبندی قبل از ایران هستند، یعنی کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، کره و آلمان که رتبههای تکرقمی تولید فولاد را کسب کردهاند، همراستا با اقتصاد نسل چهارم و حوزۀ تحول دیجیتال حرکت کرده و توانستهاند در این زمینه به شاخصهای مهمی دست پیدا کنند و برای فضای مهآلود آینده گامهای محکمتری بردارند.

مهدی نقوی در ادامه به جایگاه ایران در شاخصهای دیگر پرداخت و گفت: کشور ما در سال 2018 در زمینۀ تولید مقالات رتبه 15 دنیا را به دست آورد و در تولید فولاد در جایگاه دهم قرار گرفت؛ اما در شاخص جهانی نوآوری در جایگاه 69 و در زمینۀ صادرات مبتنی بر فناوری در جایگاه 89 جهان ایستاد. همچنین در شاخص فضای کسبوکار به رتبۀ 133 و در فناوری اطلاعات به رتبۀ 79 بسنده کرد. این رتبهها یک تصویر کلی به ما میدهد که در کدام حوزهها باید بیشتر کار کنیم و دیگر کشورها به کدام سمت حرکت میکنند.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه همچنین به مطالعات صورتگرفته دربارۀ کشورهای پیشرو در صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: فولاد مبارکه برای اینکه بتواند در آینده جایگاه ایران را در دنیا حفظ کند، گزیری ندارد جز اینکه همگام یا جلوتر از رقبای خود در زمینۀ تولید فولاد حرکت کند. بر اساس مطالعات صورتگرفته یکی از مهمترین حوزههای حرکتی کشورهای پیشرو در تولید فولاد، حرکت به سمت دیجیتال کردن و هوشمند کردن سیستمهای ارزیابی شد. بنابراین از سال گذشته، بر مبنای این تفکر که فولاد مبارکه باید فولاد مبارکۀ نسل چهارم باشد، شاخصهایی در چهار حوزه تعریف شد که عبارتاند از: 1- حوزۀ بهبود و توسعۀ محصول؛ 2- حوزۀ بهبود و توسعۀ فرایند؛ 3- حوزۀ هوشمندسازی یا تحول دیجیتال؛ 4- حوزۀ اقتصاد چرخشی. در ادامه برای هرکدام از این حوزهها استراتژی مشخصی طراحی شد تا توسعهای همهجانبه در فولاد مبارکه ایجاد کنیم.

وی در ادامه به حوزۀ هوشمندسازی یا تحول دیجیتال پرداخت و گفت: در زمیــــنۀ طــــرح تحـــول دیجـــیتال، بر اســاس دســـتور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت و با همکاری مدیرعامل شرکت ایریسا، رهنگاشتی در این زمینه تنظیم شد که مسیر فولاد مبارکه را تا سال 1404 مشخص میکند. در این زمینه با معاونت وزارت صمت هم گفتوگو شد تا فولاد مبارکه بهعنوان پیشران صنعت ایران، فرایند فناور شدن در حوزۀ اقتصاد دیجیتال را به عهده بگیرد و اجرا کند تا دیگر صنایع از نتایج آن استفاده کنند.

نقوی به اقدامات صورت‌گرفته در زمینۀ طرح تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: امکانات و فرصت‌های کشور برای تحقق طرح تحول دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و مرکز تحول دیجیتال در دانشگاه تهران برای جذب شرکت‌های نوآور    و    استارت‌آپ افتتاح شد. بررسی بعدی، بررسی بلوغ سازمانی برای انجام این حرکت در فولاد مبارکه بود. نتایج حاصل از این بررسی‌ها این بود که باید تصویری از آیندۀ اقتصاد دیجیتال برای مدیران و رهبران فولاد مبارکه و افرادی که با این موضوع درگیرند ساخته شود تا بتوانیم دربارۀ این تصویر همفکری کنیم و مسیر حرکت را راحت‌تر بسازیم. پیرو این موضوع، آنچه امروز شروع خواهد شد آموزش مدیران این طرح در قالب دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال است که در بهترین شکل ممکن برگزار می‌شود و امیدواریم با این آموزش و تکرار این آموزش‌ها آن را به فرهنگی تبدیل کنیم که منتظریم ایران و فولاد مبارکه به آن دست یابد.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در خاتمه به شیوۀ آموزش بر خط در این دورۀ آموزشی اشاره کرد و گفت: اگر این آموزش قرار بود به شیوۀ قدیم برگزار شود، ما حرفی از تحول دیجیتال نزده بودیم و اگر قرار است متحول شویم، باید از همینجا شروع کنیم و آموزش برخط داشته باشیم. خوشبختانه یا متأسفانه بهدلیل شیوع کرونا در مسیری قرار گرفتیم که بتوانیم سریعتر با مفاهیم جدید آشنا شویم.

مدیرعامل شرکت ایریسا مطرح کرد:

بهرهوری بیشتر و کاهش هزینهها مهمترین خروجی اجرای تحول دیجیتال

مدیرعامل شرکت ایریسا در این آیین گفت: دورۀ تربیت رهبران تحول دیجیتال یک دورۀ MBA فشردۀ یکساله است و بر اساس آنچه به آن نیازمندیم بومیسازی شده و امیدواریم بتوانیم مسیر اجرایی این طرح را قدمبهقدم جلو ببریم.

دکتر رسول سرائیان در ادامه به مسیر چهارسالۀ تحول دیجیتال در فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: مسیری را که برای طرح تحول دیجیتال تعریف کردهایم یک مسیر چندساله است که از سال 1399 شروع میشود و تا سال 1404 ادامه خواهد داشت. عنوانی که برای این طرح در نظر گرفته شده SMC است و مسیر آن کاملا مشخص شده است. باید بگویم تحول دیجیتال برای همۀ صنایع دیر و زود دارد، ولی سوختوسوز ندارد و گریزی از آن نیست. تحول دیجیتال در هر بخش و صنعت، نامی دارد؛ در بانکداری به بانکداری دیجیتال، در دانشگاه به دانشگاه نسل چهارم و… شناخته میشود و همه اینها بیانگر این است که فناوری دیجیتال همۀ صنایع و کسبوکارها را متحول خواهد کرد.

وی در ادامه به اولویت آموزش مدیران این طرح اشاره کرد و افزود: ما بر اساس سند رهنگاشتی که تنظیم شده در حال حرکتیم و در سال 1399 فرهنگسازی، نوآوری و آموزش نیروی انسانی یکی از اولویتهای اصلی ما در این سند است، زیرا تحول دیجیتال یک بال نرم دارد و یک بال سخت. بال نرم آن فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری و قابلیت سرمایۀ انسانی، و بال سخت آن تکنولوژیهای نوظهور است. طبیعتا حرکت این دو بال با همدیگر ما را موفق خواهد کرد و غفلت از هرکدام ما را از رسیدن به سرمنزل مقصود بازمیدارد. قلهای که همۀ ما باید به آن توجه کنیم تبدیل شدن فولاد مبارکه به یک شرکت هوشمند دیجیتال و یک کارخانۀ هوشمند در کلاس جهانی است و ما باید در سال 1404 به آن برسیم.

سرائیان به انتظار اصلی خود از افراد شرکتکننده در این دورۀ آموزشی اشاره کرد و گفت: در این دوره در مجموع 129 نفر از مدیران فولاد مبارکه، 25 نفر از شرکت ایریسا و 2 نفر از مدیران شرکت تاکبن حضور دارند و مهمترین انتظار از افرادی که در این دوره شرکت میکنند این است که نگاه خود را به مسئله و چالشهایی که با آن مواجهاند عوض کنند و این مهم قطعا بزرگترین موفقیتی است که میتوانیم در این دوره کسب کنیم. این دوره صرفا یک دورۀ نظری نیست و ما نیازمند تجارب عملی بر اساس فعالیتهای بینالمللی بودیم و این اتفاق برای اولین بار در کشور در حال رخ دادن است. کیفیت برگزاری حداکثری، بهرهگیری از اساتید مجرب و ممتاز داخلی و بینالمللی و ارائۀ محتوای بهروز و کاربردی بر اساس تجارب موفق بینالمللی برای این دوره در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت  ایریسا به خروجی اصلی تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود: خروجی تحول دیجیتال این است که با هزینۀ کمتر، کیفیت و بهرهوری را افزایش دهیم و مدیران ما بتوانند با همین دارایی، محصولات متنوع در کلاس جهانی تولید کنند، وگرنه فولاد مبارکه در کشور حرف اول را میزند و نمیخواهد با کسی رقابت کند. چشمانداز این شرکت افق کلاس جهانی است و مدیران این کلاس باید در این نگاه تربیت شوند و این انتظار و توقع ماست؛ چراکه فولاد مبارکه الگوی کشور بوده و هست.

وی در ادامه به استارت‌آپ‌های برتر دنیا در حوزۀ فولاد اشاره کرد و گفت: این باور باید به وجود بیاید که استارت‌آپ فقط در فروشگاه مجازی و بلیت‌فروشی نیست. امروز در دنیا استارت‌آپ‌هایی در صنعت فولاد شکل گرفته‌اند که منجر به تحولات اساسی در این حوزه شده‌اند. به‌عنوان مثال، استارت‌آپی در بلژیک با هدف فراهم آوردن خدمات بلاکچین جهت ایجاد شفافیت در سوابق زنجیرۀ تأمین شرکت‌های فولادی شکل گرفته یا استارت‌آپی در آمریکا توانسته پودرهای فلزی دستگاه‌های پرینت سه‌بعدی تولید کند. پس استارت‌آپ‌ها حتی می‌توانند تولید داشته باشند و باید نگاه‌ها را تغییر داد.

مدیرعامل شرکت ایریسا در خاتمه افزود: بدون تردید امروز فولاد مبارکه در یک نقطۀ عطف تاریخی قرار دارد که میتوان آن را به سمت بالا یا پایین هدایت کرد و موفقیت این مسیر به دست مدیران حاضر در این دوره است. پس به این دوره بهعنوان یک فرصت طلایی برای یادگیری و آشنا شدن با مفاهیم روز استفاده کنید و با توجه به اینکه این مفاهیم برای اولین بار در کشور مطرح میشود، باید بدانید شرکت و پیمانکاری برای اجرای این طرح تحول وجود ندارد؛ بنابراین باید بتوانیم شرکتهای زیادی را تربیت و با خودمان همراه کنیم. باید با صبر، تدبیر و تأمل این طرح را پیش ببریم تا بتوانیم نتایج آن را در عمل ببینیم.

رئیس دانشگاه اصفهان:

رقابتها دنیای امروز، تکنولوژیکی و مبتنی بر دانش است

دکتر طالبی، ریاست دانشگاه اصفهان هم در این زمینه گفت: ما امروز شروع یک رویداد سرنوشتساز را رقم میزنیم؛ رویدادی که مبنای آن تلفیق، همسازی و همنوایی دو مجموعۀ بزرگی علمی و صنعتی است که رویکرد پیشروانهای را در پیش گرفتهاند: یکی صنعت فولاد است که در جهت نسل چهارم صنایع در حال حرکت است و دیگری دانشگاه اصفهان که در راستای دانشگاه نسل چهارم گام برمیدارد.

رئیس دانشگاه اصفهان در ادامه به ضرورت تحول در صنعت اشاره کرد و افزود: تحول یک امر طبیعی در هر زمینهای از جمله صنعت و دانشگاه است و در دنیای امروز رقابتها به سوی رقابتِ تکنولوژیک مبتنی بر دانش سوق پیدا کرده است. دانش را ذهنها، عقلها و استعدادها میسازند و به همین دلیل است که نیروی انسانی بهعنوان یک سرمایۀ پایدار برای توسعۀ پایدار مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین فکر میکنم در این جهت، مسیر آموزش را درست انتخاب کردهایم، چراکه برای نائل شدن به موفقیتها باید صورت مسئله را بشناسیم و زیربنای شناخت، آموزش است.

طالبی در ادامه به نتایج آموزش در دو سطح مدیران و کارگزاران اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شناخت باید مدیران و کاربران و کارگزاران از آموزشهای لازم برخوردار شوند و آموزشها باید به این ختم شود که مدیران مسیر را بهتر و راحتتر بشناسند تا بتوانند در آن جهت سیاستگذاری، تصمیم سازی و تصمیمگیری کنند و در مرحلۀ بعد سایر کارگزاران هستند که باید این مسیر را بشناسند تا مسیر هموارتر شود.

رئیس دانشگاه اصفهان به زیربنای علمی و توان دانشگاه اصفهان پرداخت و گفت: من میتوانم تضمین کنم و اطمینان بدهم که دانشگاه اصفهان از زیربنای علمی و دانشی لازم برخوردار است و همکاران ما در این زمینه هم خودشان نیروی انسانی مجربی هستند و هم شناخت خوبی از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی دارند. ما بارها در دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه اصفهان دیدهایم که در شرایط بسیار سخت با قیمت حداقلی تولید علم میشود و امیدواریم با این همکاری بتوانیم بار دیگر نشان دهیم کشور ما میتواند در شرایط سخت و تحریمی هم در رقابت جهانی موفق باشد و قطعا عجین شدن این دو مجموعه آیندهای پر از موفقیت را رقم خواهد زد که ثمرۀ آن را در آیندهای خیلی نزدیک خواهیم دید.

وی در خاتمه از فرصتی که فولاد مبارکه در اختیار دانشگاه اصفهان قرار داده تقدیر و تشکر کرد و افزود: آموزشها از امروز شروع میشود و همکاران ما در دانشگاه کارهای خوبی در این جهت انجام دادهاند.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست