نمایی از عملیات تخلیه و بارگیری بیش از 5000 تن ورق و همچنین تخلیه و بارگیری بیش از 20 تریلی قطعات زنجیره تامین خودرو در محل مرکز خدمات تولید شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به تاریخ اسفند 97