فزایش توانمندی خط برش گالوانیزۀ فولاد مبارکه

در راستای تحقق هدف بومیسازی صنعت، بهجای خرید یک خط جدید در شرایط تحریم، پروژۀ اعمال فیلم محافظ و تولید ورق برشخورده (شیت) مورداستفاده در صنایع لوازمخانگی به دست توانمند کارشناسان داخلی با موفقیت طراحی و اجرا شد و به بهرهبرداری رسید.

محمد ابوالحسینی، مهندس فرایند نگهداری و تعمیرات (نت) فولاد مبارکه و مسئول این پروژه، در این خصوص گفت: در راستای تحقق حداکثری اهداف مدیریت شرکت مبنی بر بومیسازی صنعت، صاحب تکنولوژی شدن و تأمین هرچه بیشتر محصولات موردنیاز کشور در شرایط تحریم، بهجای خرید و احداث یک خط جدید با قابلیتهای بیشتر نسبتبه خط قبلی، این پروژه تعریف شد.
وی در تشریح اهمیت این پروژه و با بیان اینکه تا قبل از اجرای آن، خط برش گالوانیزه برای تولید شیت از محصولات درجه ۲ گالوانیزه و با تولید روزانه ۲۵ تن استفاده میکرد، افزود: پس از انجام بررسیهای لازم، طراحی اولیه بههمت کارشناسان دفتر فنی تعمیرات با بهرهگیری از تجربۀ کارشناسان تعمیرات واحد ورق رنگی و بستهبندی انجام گرفت و پس از مدل کردن طرح، نقشۀ قطعات و تجهیزات ترسیم و جهت ساخت به تعمیرگاه مرکزی ارائه شد. در ادامه، با همت کارکنان تعمیرگاه مرکزی و پیگیریهای مدیریت تعمیرگاه مرکزی، قطعات و تجهیزات ظرف مدت کوتاهی ساخته و جهت نصب به واحد ارسال شد.
ابوالحسینی مدتزمان اجرای این پروژه را سه ماه و صرف ۸۵۰ نفر ساعت نیرو از پیمانکاران تعمیرات مرکزی اعلام کرد و گفت: پس از پایان نصب موفقیتآمیز قطعات و تجهیزات، برنامهنویسی درایوها توسط کارشناسان اتوماسیون و ابزار دقیق واحد ورق رنگی انجام گرفت و پس از پیادهسازی برنامه، مراحل تست و راهاندازی خط آغاز گردید و در مدت یک ماه مشکلات برطرف و در بالاترین سطح آمادگی به خط تولید تحویل داده شد.
وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به این توانمندی، باید با صرف مبالغ چند میلیارد تومانی برای خرید در شرایط تحریم اقدام میکردیم، تصریح کرد: با انجام پروژۀ مذکور قابلیتهای خط به شرح ذیل افزایش یافت:
اعمال فیلم محافظ بر روی ورقهای رنگی تولیدشده جهت استفاده در مصارف لوازمخانگی که تاکنون فقط در واحد رنگی و با دستگاه ساخت Hofmann آلمان انجام میگردید؛
تولید شیت ورق رنگی به طول ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیمتر با دقت ابعادی بالا؛
قابلیت تفکیک ورقهای درجه ۲ و ۱ با اضافه شدن یک پایلر به پایلر موجود در خط.
به گفتۀ مهندس فرایند نگهداری و تعمیرات (نت) فولاد مبارکه این پروژه به همت مهندسان داخلی طراحی و قطعات آن با همکاری تعمیرگاه مرکزی فولاد مبارکه ساخته شد و در نهایت پس از نصب تجهیزات و قطعات آن به دست پیمانکاران واحد تعمیرات مرکزی، با نظارت کارشناسان داخلی به بهرهبرداری رسید.
مسئول این پروژه در پایان ضمن قدردانی از حمایت و اعتماد مدیریت ناحیۀ نورد سرد، از تلاش و همیاری کارشناسان توانمند واحدهای دفتر فنی تعمیرات، ورق رنگی و

بستهبندی که با همکاری و همفکری گروهی پروژه را به نتیجۀ مطلوب رساندند، صمیمانه تشکر کرد.
فهرست