فولاد مبارکه گواهینامۀ استانداردهای مدیریتی را کسب کرد

ممیزی خارجی استانداردهای یکپارچۀ مدیریتی شرکت فولاد مبارکه شامل 9 استاندارد، با حضور 8 ممیز از شرکت SGS سوئیس برگزار شد و در خاتمه، این شرکت موفق به کسب گواهینامۀ استانداردهای مدیریتی شد.

به گزارش خبرنگار فولاد، در جلسۀ اختتامیۀ این ممیزی و در جمع اعضای کمیتۀ مدیریت شرکت، معاون تکنولوژی فولاد مبارکه کسب این موفقیت را به مجموعۀ مدیریت و کارکنان شرکت تبریک گفت و ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری نیروی انسانی شرکت در فرایند ممیزی گفت: فولاد مبارکه از طریق بهکارگیری رویکردهای سیستمی و نظاممند همواره بهبود مستمر را سرلوحۀ کارهای خود قرار داده و از طریق استقرار استانداردهای مدیریتی، ضمن ایجاد همسویی و یکپارچگی در کلیۀ سطوح سازمان بهواسطۀ ممیزیهای داخلی و خارجی، جهت شناسایی حوزههای بهبود خود اقدام میکند.
سید مهدی نقوی در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی در زمینۀ استقرار این استانداردها افزود: این فرایند با مشارکت ارکان مختلف سازمان در قالب 6 کارگروه تخصصی و با اجرای 78 اقدام و پروژۀ بهبود و بیش از 4600 نفر ساعت آموزشی در حوزههای مختلف برنامهریزی و اجرایی شد.

با جدیت در مسیر تعریف اقدامات اصلاحی در زمان مقرر اقدام کنیم
در ادامۀ این جلسه، مختار بخشیان معاون بهرهبرداری شرکت ضمن قدردانی از کارکنان شرکت و تیم ممیزی گفت: تیم ممیزی با دقت نظر و شناسایی فرصتهای بهبود در سطح وسیعی سازمان را یاری کرد تا روند روبهبهبود خود را با قوت و قدرت بیشتری ادامه دهد.
وی از تمامی مدیران شرکت درخواست کرد تا مطابق رویه و با جدیت در مسیر رفع همۀ مغایرتها و همچنین تعریف اقدامات اصلاحی در زمان مقرر اقدام کنند. درعینحال، نتایج در واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی پیگیری و به اطلاع مدیریت ارشد سازمان رسانده شود.

برای اولین بار در کشور، فولاد مبارکه موفق به کسب گواهینامۀ استانداردهای مدیریت دانش، مدیریت ریسک و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شد
مدیر تضمین کیفیت شرکت فولاد مبارکه در تشریح کسب این موفقیت گفت: در این فرایند 9 استاندارد مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت زیستمحیطی، مدیریت انرژی، مدیریت شکایات مشتریان، مدیریت رضایت مشتریان، مدیریت آموزش، مدیریت ریسک و مدیریت دانش توسط ارزیابان تیم مذکور طی مدت 76 نفرروز از تاریخ 11/08/98 تا 04/09/98 برگزار شد.
محمد ناظمی هرندی با تأکید بر اینکه در نهایت با توجه به گزارش تیم ممیزی، گواهینامۀ همۀ استانداردهای مدیریتی فولاد مبارکه تمدید و صادر شد، تصریح کرد: علاوهبر الزامات و چهارچوب تأکیدشده در این استانداردها، حوزههای تمرکز ممیزی خارجی در این دوره مطابق موارد زیر موردتوجه قرار گرفت:
اطلاعرسانی، آموزش و اجرای صحیح دستورالعملها و گردشکارها
شاخصهای فرایندی و اقدام اصلاحی (کیفیت، رضایت و ادعای مشتریان)
تحقق اهداف و پروژههای مرتبط با مدیریت انرژی
تحقق اهداف و پروژههای محیط زیستی
توسعۀ بومیسازی و حمایت از تولیدات داخلی و کیفی
مدیریت مصارف تولید و تعمیرات در نواحی
مدیریت ریسک (اهداف/ایمنی و بهداشت)
وی خاطرنشان کرد: در این دوره برای اولین بار در کشور، فولاد مبارکه موفق به کسب گواهینامۀ استانداردهای ISO30401:2018 درزمینۀ مدیریت دانش، ISO31000:2018 درزمینۀ مدیریت ریسک و ISO45001:2018 درزمینۀ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شد. ضمن اینکه سه استاندارد ISO50001:2018 درزمینۀ مدیریت انرژی، ISO10002:2018 و ISO10004:2018 درزمینۀ مدیریت ادعای مشتریان و رضایت مشتریان بر اساس آخرین ویرایش سال 2018 نیز بهروزرسانی شد.

در شش حوزه گواهینامه جدید صادر شد
پس از برگزاری جلسه اختتامیۀ ممیزی محمدرضا حسینیان سر ممیز SGS در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: در وهلۀ اول کسب این موفقیت را به مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه تبریک گفت و افزود: این دوره از ممیزی با دورههای قبل متفاوت بود، زیرا برخی استانداردهای قدیم شرکت مثل استاندارد سیستم 9001، 1401 و 10015 تمدید اعتبار شد، ولی در 6 حوزۀ جدید گواهینامههای جدید صادر شد که دو حوزۀ آن که مربوط به مدیریت ریسک بنگاه و مدیریت دانش بود، در خانواده SCS فولاد مبارکه اولین کلاینت و مشتری برای این حوزه بود و شاید در ایران بهطور توأمان استقرار هر دوی اینها شرکت فولاد مبارکه جزء اولین شرکتها باشد. در برخی از حوزهها هم ویرایشهای جدید آنها منتشر شد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزۀ ایمنی و بهداشت 4501 ویرایش 2018، مدیریت انرژی 2018 و ویرایشهای2018 راهنماهای رضایت و شکایت مشتری منتشر شد، گفت: کسب این موفقیتها از آن جهت ارزشمند است که نگهداری این سیستمها و همینطور استقرار سیستمهای جدید به کار بسیار زیادی در هر سازمان نیاز دارد. هرقدر سازمان، مانند فولاد مبارکه، بزرگتر باشد، فرایندهای آن نیز پیچیدهتر است. یکپارچهسازی آنها نیز به صرف کار و انرژی زیادی نیاز دارد. نکتۀ مهمی که ما همیشه در فولاد مبارکه میبینیم و این بار هم دیدهایم این است که همۀ این سیستمها قائل به فعالیتها و زحمات یک واحد یا یک کمیتۀ متولی آن نبوده و نیست. این نشان میدهد فرایند آن موضوع در کل سازمان تسری پیدا کرده و همه دستبهدست هم در قالب یک رویکرد فرایندی به آن نگاه میکنند و همه خودشان را در کمیتههای مختلف و همکار آن کمیته و واحد متولی سهیم میدانند.
سر ممیز SGS با اشاره بر اهمیت و لزوم یکپارچهسازی هرچه بیشتر سیستمهای مدیریتی مختلف اظهار کرد: برای اینکه حدود 10 سیستم مختلف شرکت بتواند به نتایج بهتری برسد، سیستمها باید از یکپارچگی بیشتری برخوردار باشند و با انرژی و صرف زمان کمتر و با مشاهده تضاد کمتری بین سیستمها دستیابی به اهداف را میسر سازند.

منبع: سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان
لینک کوتاه: لینک
فهرست