مالی و اداری

فرهاد ناظری

مدیر مالی و اداری
تلفن: ۲۲۸۹۱۶۸8-۰۲۱
فکس۱: ۱16-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل: nazeri@isgsc.com

هما خلیلی

رئیس منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: 22891925-۰۲۱
فکس: 881510-۰۲۱
ایمیل:h.khalili@isgsc.com

ابراهیم رسکتی

رییس حسابداری
تلفن: 108-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱16-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:resketi@isgsc.com

فاطمه ثنایی رحمتی

کارشناس ارشدحسابداری
تلفن: 111-29750-۰۲۱
فکس۱: ۱16-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:sanaei@isgsc.com

معصومه غلامی

کارشناس حسابداری
تلفن: ۱22-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱16-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:m.gholami@isgsc.com

حسین حاتمی

کارشناس حسابداری
تلفن: ۱61-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱16-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:h.hatami@isgsc.com

مسعود مظفری

کارشناس حسابداری
تلفن: ۱14-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱16-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:mozafarii@isgsc.com
فهرست