مالی و اداری

ابراهیم رسکتی

مدیر مالی و اداری
تلفن: ۲۲۸۹۱۶۸۸-۰۲۱
فکس۱: ۱۱۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:resketi@isgsc.com

هما خلیلی

رئیس منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: ۲۲۸۹۱۹۲۵-۰۲۱
فکس: ۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:h.khalili@isgsc.com

مسعود مظفری

کارشناس حسابداری
تلفن: ۱۱۴-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۱۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:mozafarii@isgsc.com

فاطمه ثنایی رحمتی

کارشناس ارشدحسابداری
تلفن: ۱۱۱-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۱۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:sanaei@isgsc.com

معصومه غلامی

رییس حسابداری
تلفن: ۱۲۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۱۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:m.gholami@isgsc.com

حسین حاتمی

کارشناس حسابداری
تلفن: ۱۶۱-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۱: ۱۱۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:h.hatami@isgsc.com

منوچهر مرادی

مشاور مالی و اداری
تلفن: ۲۲۸۹۱۹۴۱-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:moradi@isgsc.com
فهرست