مشخصات کلاف رنگی

ضخامت(میلی‌متر) ۰.۳۵ تا ۱.۵
عرض(میلی‌متر) ۷۵۰ تا ۱۵۰۰
وزن(تن) ۳ تا ۱۲

مشخصات کلاف سرد

ضخامت(میلی‌متر) ۰.۳۵ تا ۳
عرض(میلی‌متر) ۶۰۰ تا ۱۶۵۰
وزن(تن) ۴ تا ۲۵

مشخصات کلاف گرم

ضخامت(میلی‌متر) ۱.۵ تا ۱۶
عرض(میلی‌متر) ۶۰۰ تا ۱۸۵۰
وزن(تن) ۳ تا ۲۹.۵

مشخصات کلاف گالوانیزه

ضخامت(میلی‌متر) ۰.۳ تا ۲ 
عرض(میلی‌متر) ۷۵۰ تا ۱۳۵۰ 
وزن(تن) ۳ تا ۲۳.۸

مشخصات کلاف اسیدشویی

ضخامت(میلی‌متر) ۱.۵ تا ۵.۳
عرض(میلی‌متر) ۶۰۰ تا ۱۶۸۰
وزن(تن) ۶.۷ تا ۲۸

مشخصات ورق سرد

ضخامت(میلی‌متر) ۰.۳۵ تا ۳
عرض(میلی‌متر) ۶۰۰ تا ۱۵۴۰
طول(میلی‌متر) ۷۵۰ تا ۴۰۰۰
وزن بسته(تن) ۱ تا ۵

مشخصات ورق قلع اندود

ضخامت(میلی‌متر) ۰.۴ تا ۱۶
عرض(میلی‌متر) ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ 
طول(میلی‌متر) ۴۷۵ تا ۱۲۰۶
وزن بسته(تن) ۱ تا ۲

مشخصات کلاف قلع اندود

ضخامت(میلی‌متر) ۰.۴ تا ۰.۱۸
عرض(میلی‌متر)  ۶۰۰ تا ۱۰۳۰
وزن(تن) ۲ تا ۱۶ تن

مشخصات ورق گرم

ضخامت(میلی‌متر) ۱.۵ تا ۱۶
عرض(میلی‌متر) ۶۰۰ تا ۱۸۵۰
طول(میلی‌متر) ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
وزن بسته(تن) ۲ تا ۷.۵
فهرست