مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه: تولید و صنعت، خط اول جبهۀ اقتصاد مقاومتی است

مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، در جریان بازدید از واحد کنترل مواد، شامل بخش واردات و انبارها و کنترل موجودی، بر اهمیت تداوم تأمین قطعات و مواد موردنیاز خطوط تولید تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از کارکنان این مدیریت گفت: در شرایط فعلی بهیقین خطوط تولید و صنعت، خط اول جبهۀ اقتصاد مقاومتی هستند؛ ازاینرو باید همانند سربازان جانبرکف بهگونهای عمل کنیم که تولید همچنان تداوم داشته باشد و نیاز صنایع پاییندست تأمین شود. به خاطر داشته باشیم تداوم تولید، «رونق تولید» را تضمین میکند.
مدیر عامل فولاد مبارکه در این بازدید، ضمن دیدار با کارکنان، رهنمودهای لازم برای پشتیبانی خطوط تولید و استفادۀ حداکثری از موجودیهای انبارهای شرکت را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار فولاد، در جریان این بازدید، مهدی کفایت، مدیر کنترل مواد، گزارش کاملی از اقدامات این واحد جهت تأمین حداکثری نیاز خطوط تولید ارائه کرد که موردتوجه مدیرعامل قرار گرفت.

منبع: سایت فولاد مبارکه

لیک کوتاه: لینک

فهرست