مدیرعامل فولادمبارکه به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک: ارادۀ فولادمبارکه برحمایت حداکثری از ظرفیتهای ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است

21 مردادماه سال 1399 در تقویم رسمی کشور روز حمایت از صنایع کوچک نام نهاده شده است؛ صنایعی که نقش آنها در رونق اقتصادی و جهش تولید اگر بیشتر از صنایع بزرگ نباشد، بهطور قطع کمتر نیست. بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور را واحدهای صنعتی تشکیل میدهند که هریک از آنها در شرایط فعلی میتوانند نقش فزایندهای در استمرار حرکت چرخ اقتصادی کشور داشته باشند.
ازآنجاکه راهاندازی پروژههای بزرگ و سنگین در شرایط فعلی که با مشکلاتی نظیر تحریمها و کمبود نقدینگی مواجهیم بهسختی امکانپذیر است، ایجاد و یا تقویت صنایع کوچک در شهرستانهای مختلف بهترین راهکار برای ایجاد فضای تولید و اشتغال است. همچنین نباید از نظر دور داشت که صنایع کوچک از تواناییهای خاص خود در کمک به صنایع دیگر برخوردارند؛ بنابراین نوسازی و بازسازی صنایع کوچک به همراه تقویت استارتآپها و صنایع روستایی و شهرکهای صنعتی و همچنین ایجاد مشوقهایی برای آنها میتواند برای کل چرخۀ صنعت کشور کارگشا باشد.
صنایع کوچک به لحاظ اینکه عمدتا توسط بخش خصوصی تأسیس و اداره میشوند از چابکی خاصی برخوردارند و در صورت حمایت میتوانند تأمین مواد اولیۀ صنایع بزرگتر و همچنین فروش و صادرات بسیاری از کالاهای مهم را با استفاده از ظرفیتهای بالفعل خود بهخوبی تسهیل کنند.
صنایع کوچک بهترین محل برای حضور بخش خصوصی است؛ آوردگاهی که اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمند است.
باید در نظر داشته باشیم اطلاعرسانی و آگاهی از ظرفیتهای هریک از این صنایع میتواند به حل مشکلات سایر صنایع کمک کند.
فولاد مبارکه با اتخاذ استراتژی بلندمدت درخصوص حمایت از صنایع کوچک و استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان، شرایطی فراهم کرده است تا این بخش از صنعتگران کشور که خوشبختانه کمتعداد هم نیستند، بتوانند با همکاری با فولاد مبارکه و البته با نگاهی بلندمدت و خیالی آسوده از سرمایهگذاری مطمئن در کنار بزرگترین فولادساز کشور، بزرگترین فولادساز خاورمیانه و منطقۀ منا و همچنین بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی دنیا به کار و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
وجود 2800 تأمینکنندۀ خدمات و کالا با حدود 82 درصد ساخت داخل در زنجیرۀ تأمین فولاد مبارکه، حضور حدود 1000 کارخانه و کارگاه بهطور مستقیم و 3000 کارخانه و کارگاه بهطور غیرمستقیم در شبکۀ گستردۀ مشتریان این شرکت و همچنین حمایت این شرکت از معادن کوچکمقیاس، مؤید ارادۀ فولاد مبارکه در حمایت و استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است.
باشد تا با چنین اقداماتی در سراسر کشور عزیزمان شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و ایجاد زمینههای مناسب برای اشتغال جوانان باشیم.
                                                                                                                                                                  حمیدرضا عظیمیان                                                                                                                   مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه

فهرست