اعضای هیآت مدیره

سید فخرالدین حیدری منش

مدیر عامل

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

۰۲۱-۲۲۸۸۱۳۱۲-۲۲۸۸۱۵۱۴-۲۲۸۸۱۸۱۷
۰۲۱-۲۲۸۸۱۴۱۳

سید کاظم حیان

رئیس هیآت مدیره

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

سعید محمدی نیک

عضو هیات مدیره

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

فهرست