مرکز خدمات تولید

مهرزاد فغانی

مدیر مرکز خدمات تولید
تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:faghani@isgsc.com

محمد علی کاظمی

سرپست امور مالی و اداری مرکز خدمات تولید
تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:kazemi@isgsc.com

سهیل زالی

سرپرست تولید
تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:zali@isgsc.com
فهرست