مرکز خدمات تولید

یاور هوشمند
مدیر مرکز خدمات تولید

تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:hooshmand@isgsc.com

محمد‌علی کاظمی
سرپرست امور مالی و اداری مرکز خدمات تولید

تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:kazemi@isgsc.com

سهیل زالی
سرپرست تولید

تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:zali@isgsc.com

مهرزاد فغانی
مرکز خدمات تولید

تلفکس: ۳-۵۶۵۴۸۹۹۱-۰۲۱
ایمیل:faqani@isgsc.com

فهرست