مطالعۀ طرح ایجاد واحدهای پایلوت در دستور کار فولاد مبارکه

جلسۀ کمیتۀ مدیریت شرکت فولاد مبارکه با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل، معاونان و مدیران نواحی بهرهبرداری و پشتیبانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فولاد، در این جلسه، ابتدا گزارش عملکرد و وضعیت ایمنی شرکت در ماههای اخیر ارائه شد. مهندس عظیمیان در این خصوص ضمن قدردانی از همکاری کارکنان شرکت و متولیان ایمنی گفت: همچنان که پیش از این نیز تأکید شده است، حتی یک حادثه هم برای شرکت زیانبار و زیاد است؛ به همین دلیل و بهمنظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه باید با مطالعۀ دقیق شبهحوادث و استخراج علل حوادث جزئی از بروز حوادث بزرگ پیشگیری کنیم.
در ادامۀ این جلسه، گزارش وضعیت کیفی محصولات شرکت ارائه شد و مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن تأکید بر اهمیت کیفیت محصولات خاطرنشان کرد: بهیقین کیفیت مواد اولیۀ ورودی به شرکت میتواند تأثیر انکارناپذیری بر محصولات نهایی داشته باشد؛ ازاینرو باید برای همۀ موارد با استفاده از کارشناسان زبده و کنترلهای دقیق به روند روبهرشد کیفیت محصولات شرکت کمک کرد.
سپــس مدیــــران نـــــواحی آهــنسازی، فولادسازی، نورد گرم و سرد گزارشهای جداگانهای از روند تولید در چهارماهۀ اخیر ارائه کردند و مدیرعامل فولاد مبارکه در این بخش با اشاره به اهمیت توسعۀ تولید محصولات ویژه در شرکت گفت: تیمهای تحقیقاتی در شرکت باید برای گسترش تولید محصولات خاص برنامههای مدونی داشته باشند و با همکاری واحدهای تولیدکننده شرایطی فراهم کنند تا هرگاه نیاز باشد، محصولات جدید را به هر میزان که سفارش داشته باشیم، تولید کنند و توانمندی تولید پایدار در شرکت همچنان با قوت و صلابت ادامه داشته باشد.
وی در همین خصوص با اشاره به اهمیت ایجاد یک واحد پایلوت برای تولید برخی محصولات جدید در نواحی تصریح کرد: همانگونه که این واحد پایلوت در ناحیۀ آهنسازی شرکت وجود دارد، باید با مطالعۀ طرح و بررسیهای دقیق به سمتی حرکت کنیم که در واحدهای پایلوتِ کوچکتر از خطوط اصلی، ابتدا محصولات جدید تولید شود تا بتوان با صرف کمترین هزینه در مواد اولیه، نیروی انسانی و وقت، به اطلاعات عدم و نفع تولید محصول جدید دست یافت. در این صورت تصمیمگیری برای ورود به تولید انواع محصولات بسیار بهصرفهتر است و با خطای کمتری مواجه خواهد بود.
پس از آن، موضوع تأمین سنگآهن و میزان موجودی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی شرکت مطرح شد و مهندس عظیمیان در این خصوص تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیریهای بهعملآمده و همکاری خوب مسئولین کشور انشاءالله بهزودی مشکل تأمین سنگآهن فولادسازان کشور نیز مرتفع خواهد شد.
وی در همین خصوص گفت: فولاد مبارکه باید برای تکمیل حداکثری زنجیرۀ تولید فولاد، به معادن وصل شود. این امر اجتنابناپذیر است و باید برای آن برنامههای بلندمدت، زودبازده، دقیق و مدونی داشته باشیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: درست است که فولاد مبارکه در منطقۀ اصفهان بنا نهاده شده، اما نباید فراموش کرد که این دستاورد بزرگ صنعتی کشور که درست در زمان جنگ و با اولویت دستیابی به تولید ورق و رهایی از وابستگی به واردات ساخته شده است، سرمایۀ ملی است؛ ازاینرو همۀ مردم و مسئولان باید بهدوراز هرگونه نگاه منطقهای و قومی از دلوجان برای حفظ و ارتقای آن همت کنند.

منبع: وبسایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فهرست