معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دفتر برنامه های توسعه سازمان ملل تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “عیسی منصوری”  و “کلدیو پرووایدز ” توافق نامه فنی مبتنی بر آغاز فعالیت هایی در جهت انجام اقدامات پایلوت پیرامون رشد اشتغال در جوامع محلی را امضا کردند.
گفتنی است ؛ در این توافق نامه بر اساس تجارب پیشین UNDP در ارتباط با توسعه روستایی ایران و با توجه به اینکه UNDP پروژه های زیادی در جهت کاهش ریسک و از بین بردن مشکلات ناشی از حوادث طبیعی با دولت های مختلف انجام داده است،  بر طراحی و اجرای بهبود معیشت و اقتصاد مناطق آسیب دیده ناشی از سیل سال های ۹۷و ۹۸ تمرکز شده است. همچنین، این همکاری شامل آموزش سیاستگذاران و عوامل توانمند ساز دولت نیز خواهد بود.
فهرست