معاون بهره برداری فولاد مبارکه: دستیابی به سیستمهای پایدار و قابل اطمینان با اجرای برنامه های ایمنی

نخستین نشست کمیتۀ ارتقای ایمنی شرکت فولاد مبارکه در سال 99 با محوریت چالشهای ایمنی با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور معاون بهره برداری، مدیر ارشد تولید و مدیران نواحی مختلف شرکت فولاد مبارکه روز دوشنبه 24 شهریورماه از ساعت 10 تا 12 در محل سالن کمیتۀ راهبری  برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی، گزارش کاملی از عملکرد ایمنی فولاد مبارکه در نیمۀ نخست سال جاری و همچنین چالشهای ایمنی شرکت ارائه کرد.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی فولاد مبارکه علت اصلی بیشتر حوادث را عدم رعایت دستورالعملهای ایمنی و انجام کار بهصورت ناایمن دانست و به اهمیت بازآموزی دستورالعملها و آموزشها و نقش بازرسان در پیشگیری از حوادث تأکید کرد.
در ادامه، مختار بخشیان معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه، ضمن قدردانی از تلاش همکاران در واحد ایمنی و آتشنشانی و همۀ کارکنانی که در راستای ارتقای ایمنی شرکت همت میگمارند، گفت: حضور مؤثر مدیران و سرپرستان در نواحی و خطوط تولید و نظارت ایشان بر انجام ایمن فعالیتها یکی از راههای مؤثر پیشگیری از وقوع حوادث است.
وی در ادامه از موارد ذیل بهعنوان نکات اساسی برای دستیابی به شاخصهای ایمنی بهتر در شرکت فولاد مبارکه نام برد:
– تأکید بر آموزش ایمنی عمومی و تخصصی از طریق سیستمهای آموزشی موجود و با رعایت شیوهنامههای بهداشتی؛
– تأکید بر برگزاری جلسات ایمنی و پیگیری اقدامات ایمنی موردنیاز توسط مدیران نواحی و رؤسای واحدها و مسئولین شیفتها؛
– پیگیری حذف یا کاهش 5 ریسک مهم هر واحد در طی هر شش ماه؛
– نصب تابلوهای ایمنی در نواحی خصوصا در زمان انجام تعمیرات برنامهریزیشده با عناوین ایمنی و بهصورت تصویر با رویکرد ارتقای فرهنگ ایمنی؛
– پیگیری موضوعات زیستمحیطی هر ناحیه با حساسیت بیشتر.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست