نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی: در مجلس شورای اسلامی از طرحهای توسعۀ فولاد مبارکه حمایت خواهیم کرد

نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، پس از بازدید از خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه، ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای این شرکت گفت: امروز برای من روزی خاطرهانگیز و ماندگار بود؛ چراکه توانستم فرایند تبدیل سنگآهن به انواع محصولات تخت فولادی را در این شرکت از نزدیک نظارهگر باشم.

حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی در ادامه با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه از صنایع مادر است، اظهار داشت: ورقهایی که در این شرکت تولید میشود موجب خودکفایی است و چرخ بسیاری از صنایع پاییندست را به گردش درمیآورد.
وی افزود: بسیاری از صنایع کشور برای تولید محصولات نهایی به ورق تولیدشده در فولاد مبارکه نیازمند و بهنوعی با این شرکت مرتبطاند؛ ازاینرو اگر شرکت فولاد مبارکه وجود نداشت، در این شرایط سخت تحریم، بهیقین محتاج کشورهای بیگانه میشدیم؛ همچنانکه در حوزۀ انتخابیه بنده، بسیاری از صنایع ازجمله تولیدکنندگان لوازمخانگی از محصولات این شرکت استفاده میکنند.
نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر   و   اسکو   در   مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت و لزوم اجرای طرحهای توسعۀ فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها تولید انواع ورقهای دیگر نیز محقق میشود و نیاز صنایع پاییندستی بهخوبی تأمین خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه تصریح کرد: اجرا   و    راهاندازی طرحهای توسعهای که در دستور کار این شرکت قرار دارد، مصداق واقعی عمل به فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق شعار جهش تولید است؛ ازاینرو از همۀ این عزیزان تقاضا میکنم که نگذارند وقفهای در اجرا و راهاندازی پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ ایجاد شود. باید در نظر داشته باشیم که فولاد مبارکه نماد استقلال و توسعۀ صنعتی کشور است؛ همانگونه که ظرفیت این شرکت در ابتدا حدود  2.4 میلیون تن بوده و اکنون به 7.2 میلیون تن رسیده است. این شرکت الگوی موفقی برای سایر صنایع کشور است.
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی این قبیل بازدیدها را مفید خواند و گفت: بازدید از صنایع، تصویر ذهنی نمایندگان را شفافتر میسازد و باعث میشود در تصمیمگیریهای مجلس و نشستها و کمیسیونها افق بهتری دیده شود؛ همچنانکه در این بازدید به نقش و اهمیت توسعههای این شرکت بیشازپیش واقف شدیم. ازاینرو در مجلس شورای اسلامی، به اتفاق سایر همکاران، از طرحهای توسعۀ فولاد مبارکه حمایت خواهیم کرد و مدیران و کارکنان این شرکت حتما این پشتیبانی مجلس را خواهند دید.
وی تصریح کرد: هر نوع قانونی که به این صنایع کمک میکند باید در مجلس شورای اسلامی در اولویت قرار گیرد. این موضوع را باید در نشستهایی که با مدیران ارشد وزارت صمت داریم مورد تأکید قرار دهیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تأمین مواد اولیۀ صنایع فولادسازی کشور از مهمترین نیازهای این کارخانجات است و باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد عنایت ویژه قرار گیرد. این کار باعث میشود نیازهای داخلی تأمین شود، چرخ صنایع کشور در همۀ بخشها بهخوبی بچرخد و درعینحال ارزشافزوده و ارزآوری بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد گردد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست