وزیر صنعت، معدن و تجارت: سیاست کلی دولت پیشگیری از خام فروشی است

روز شنبه سیام شهریورماه، دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به همراه جمعی از معاونان خود در این وزارتخانه، استاندار اصفهان، نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تأمین شهرستان مبارکه، ضمن دیدار با مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید در خصوص برنامههای حمایتی دولت از تولیدکنندگان داخلی گفت: سیاست اصلی ما   در همۀ زمینهها پیشگیری از خامفروشی است. در این خصوص همواره برنامههای راهبردی زیادی تدوین و اجرا کردهایم، تاجاییکه درزمینۀ سنگآهن، صادرات از 23 میلیون تن به کمتر از 8 میلیون تن رسیده و هر سال روند کاهشی داشتهایم.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای پیشگیری از خامفروشی با شدت و قوت در حال پیگیری است، گفت: بهمنظور تأمین حداکثری نیاز فولادسازان داخلی، برنامۀ اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن جدید در دستور کار قرار گرفته و به پیشرفتهایی هم دست یافتهایم. انشاءالله با این اقدامات و برنامههای آتی در تأمین مواد اولیه موردنیاز فولادسازان مشکلی نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر اینکه در کارخانههای فولادسازی کشور و بهویژه در فولاد مبارکه، برای خودکفایی در صنعت فولاد و صاحب فناوری شدن، گامهای مؤثری برداشته شده است گفت: خوشبختانه نتیجۀ این اقدامات به احداث و بهرهبرداری از خطوط جدید انجامیده است.

بسیاری از ورقها و محصولاتی که پیش از این وارداتی بودند، هماکنون در کارخانههایی مانند فولاد مبارکه تولید میشوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تلاش و همت همۀ مدیران و کارکنان کارخانههای فولادسازی کشور، ازجمله شرکت فولاد مبارکه، شاهد آن هستیم که بسیاری از ورقها و محصولاتی که پیش از این وارداتی بودند، هماکنون در کارخانههایی نظیر فولاد مبارکه تولید میشوند و کشور از این حیث خودکفا شده است.
به نظر میرسد فعلا وضع عوارض بازدارنده باشد و تأمین مواد اولیۀ فولادسازان داخلی را تضمین کند
این گزارش حاکی است جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در مصاحبه با خبرنگار فولاد در پاسخ به وضعیت ابلاغیۀ وضع عوارض بر صادرات سنگآهن گفت: ابلاغیه انجام شده و از اول مهرماه هم اجرایی شده است و انشاءالله تا پایان سال هم پابرجاست. اگر تا پایان سال توازنی برقرار شد، ممکن است دولت در این زمینه بازنگری کند، ولی فعلا همین سیاست ابلاغشده اجرا میشود و امیدواریم از این طریق حمایت از صنایع داخلی عملیاتی شده باشد. به نظر میرسد فعلا وضع عوارض بازدارنده باشد و تأمین مواد اولیۀ فولادسازان داخلی را تضمین کند و ما هم امیدواریم بخشی از مشکلات فولادسازان داخلی حل شود.

گروه فولاد مبارکه در سال رونق تولید علیرغم همۀ محدودیتها، با همت و تلاش مدیران و کارکنان خود تلاش کرده است تا نیاز صنایع پاییندست به محصولات فولادی را تأمین کند و اجازه ندهد کشور از این حیث با کوچکترین خللی مواجه شود
در جریان این بازدید، مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، ضمن ارائۀ گزارش مبسوطی از دستاوردهای فولاد مبارکه و برنامههای این شرکت برای حفظ سهم 50 درصدی در تولید فولاد کشور تا افق 1404 گفت: گروه فولاد مبارکه در سال رونق تولید علیرغم همۀ محدودیتها، با همت و تلاش مدیران و کارکنان خود تلاش کرده است تا نیاز صنایع پاییندست به محصولات فولادی را تأمین کند و اجازه ندهد کشور از این حیث با کوچکترین خللی مواجه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه درزمینۀ بومیسازی قطعات و همچنین راهبردهای این شرکت برای اینکه کشور صاحب دانش فنی ساخت کارخانههای فولادسازی شود، گفت: در این خصوص نیز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از تسریعکنندهها و گسترش همکاری با شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها به دستاوردهای خوبی نائل شده‌ایم.

منبع: سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

لینک کوتاه: لینک

فهرست