گام مهم موسسه صندوق فولاد در شفاف سازی با راه اندازی سامانه شفافیت

به منظور افزایش شفافیت به عنوان شعار محوری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه هوشـمند داشـبورد
مدیریتی صندوق بازنشستگی فولادراه اندازی شد.

به گزارش روابط عمـومی صنـدوق بازنشسـتگی فولاد، این سامانه که به منـظور ارائه اطلاعـات به روز و برخــط از کلـیه
آمارهای مربوط به شرکتهای تابعه و صندوق راه اندازی گردیده است چشم انداز مناسبی از شفـافیت و سلامت مالی
و اداری را در صنـدوق فولاد ترسیم خواهـد نمود. استــقرار این سیــســتم منجر به توسـعه بســتـرهای شفــاف مالی و
اقتصادی در صندوق و زیر مجموعه های آن خواهد گردید.

 داشبورد مدیریتی صنـدوق قابلیت نظارت چند بعدی بر عملیات صنــدوق و شـرکت های تابعه را خواهـد داشـت که از
جمــله می‌توان به ارائه “عملــکرد تولـید” ، “پرتــفوی ســهام” و “فــروش” شــرکت های تابعـه و همــچنــین “آمـار به روز
بازنشستگان و مشارکین” وخدمات ارائه شده به ذینـفـعان و “منـابع و مصــارف” صنــدوق در فاز نخـــست  اشاره نمود.
همــچنین با توجه به زیرساخت های موجود در سامانه شفـاف سازی مزبور و لزوم گسـترش ابعاد حاکــمیت شرکتی،
امکان نظارت مناسب بر شرکت‌های صندوق فراهم شده است.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست