روز: دی ۹, ۱۳۹۸

بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری دمای مذاب در مجتمع فولاد سبا

برای اولین بار در کشور دستگاه اندازه‌گیــــــری دمــــــای مــــــذاب در ریختـــــه‌گــــــری به دست توانمنــــــد متخصصان واحد برق و اتوماسیون ریخته‌گری مجتمع فولاد سبا با کمتر از یک بیستم قیمت دستگاه…
فهرست