سهامداران

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد  %99/74

sandough1

شرکت فولاد متیل     %0/26

2015-05-19_083315

شرکت سی ولکس کالا   %0/0004

2015-05-19_073436

شرکت سلامت و بهداشت و درمان صنعت و معدن   %0/00004

شرکت توسعه مرات کیش  %0/00004

شرکت فناوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد  %0/00004

images

شرکت صبا ابنیه ایرانیان %0/00004