اعضای هیات مدیره

شایان نقی زاده
(مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۱۸۱۷-۰۲۱
فکس: ۲۲۸۸۱۴۱۳-۰۲۱
ایمیل:naghizadeh@isgsc.com

سعید محمدی نیک
(عضو هیئت مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۶۱-۰۲۱
فکس: ۱۳۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱
ایمیل: mohammadinik@isgsc.com

حمید واشقانی فراهانی
(رییس هیئت مدیره)

تلفن تماس: ۲۲۸۸۲۱۳۱-۰۲۱
فکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:farahani@isgsc.com

فهرست