اعضای هیات مدیره

شایان نقی زاده
(مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره)

تلفن تماس: 22881817-021
فکس: 22881413-021
ایمیل:naghizadeh@isgsc.com

سعید محمدی نیک
(عضو هیئت مدیره)

تلفن تماس: 22882161-021
فکس: 135-29750-021
ایمیل: mohammadinik@isgsc.com

حمید واشقانی فراهانی
(رییس هیئت مدیره)

تلفن تماس: 22882131-021
فکس: 22881510-021
ایمیل:farahani@isgsc.com
فهرست