مدیر عامل محترم شرکت سازه گستر سایپا، جناب آقای مهندس نجفیان و همراهانشان در تاریخ ۱۷ دیماه ۹۷ از مرکز خدمات تولید شرکت بازدید داشتند.

این بازدید با حضور مدیر عامل محترم، جناب آقای دکتر حیدری منش و مدیران ارشد شرکت، آقایان منوچهر مرادی و یاور هوشمند انجام و در آن روند انجام فرایندهای ارائه خدمات برش و انبارداری تشریح و ظرفیتهای مرکز برشمرده شد.

 

فهرست