آقای مهندس حبیب اله فیضی مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در اولین ماموریت کاری خود به مبارکه و اصفهان، ضمن برگزاری جلسات کاری مختلف با واحدها و مسئولین محترم بخش های اجرایی در شرکت فولاد مبارکه و انجام پیگیری های لازم جهت تخصیص های مناسب سهمیه ای و …، از بخش های مختلف خط تولید نورد گرم، فرآیند انبارش و ذخیره سازی در فولاد مبارکه بازدید کردند.
در این بازدید متخصصان و دست اندرکاران فولاد مبارکه با میزبانی شایسته از مدیریت جدید شرکت، فرآیندهای مختلف انتقال تختال، تولید، ذخیره سازی و… را توضیح دادند و مدیرعامل و همراهان ایشان بطور کامل در جریان روند تولید و تخصیص سهمیه ها در فولاد مبارکه قرار گرفتند.

شایان ذکر است که برابر تصمیمات متخذه در جلسات کاری با مدیران محترم شرکت فولاد مبارکه، مقرر این شد تا ضمن زمینه سازی لازم از سوی واحدهای شرکت، در روند تخصیص و جذب سهمیه ها بازنگری لازم انجام و به زودی شاهد فعالسازی کامل خطوط تولید موجود در مرکز خدمات این شرکت باشیم.

فهرست