جلسات بررسی عملکرد شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با حضور دکتر مسرور مدیرعامل صندوق و مدیران ارشد شرکت ها به صورت جداگانه برگزار گردیده. تا امروز عملکرد شرکت های معادن اسفندقه، معادن ذغالسنگ کرمان، سنگ آهنگ مرکزی، دخانیات ایران و خدمات عمومی فولاد ایران مورد بررسی قرار گرفته.

فهرست