رؤسای دفاتر

-
رئیس دفتر مدیرعامل

تلفن تماس: 105-29750-021

تلفن تماس:22881817-021

نمابر: 22881413-021

ایمیل: info@isgsc.com

سمانه امینی
رئیس دفتر هیات مدیره

تلفن تماس: 22882161-021

فکس: 22881510-021

ایمیل: s.amini@isgsc.com

فهرست