فناوری،ارتباطات و توسعه کسب و کار

عیسی خوشوقت

مدیر فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار
تلفن: 165-29750-021
قکس: 22881510-021
ایمیل: khoshvaght@isgsc.com

حسین کیانی

رییس روابط عمومی و آموزش
تلفن: 152-29750-021
قکس: 22881510-021
ایمیل: kiani@isgsc.com

امیرمحمد مرادی

کارشناس فناوری، اطلاعات
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 4676218-0912

سید مجتبی غیور

کارشناس روابط عمومی
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 0419831-0912
ایمیل: ghayoor@isgsc.com

وحید محسنی کوتنایی

کارشناس توسعه کسب و کار
تلفن: 112-29750-021
تلفن همراه: 9382141-0935

حمید رضا عباسی

کارشناس توسعه کسب و کار
تلفن: 112-29750-021
فهرست