مرکز خدمات تولید

یاور هوشمند

مدیر مرکز خدمات تولید
تلفکس: 3-56548991-۰۲۱
ایمیل:hooshmand@isgsc.com

محمد علی کاظمی

سرپست امور مالی و اداری مرکز خدمات تولید
تلفکس: 3-56548991-۰۲۱
ایمیل:kazemi@isgsc.com

سهیل زالی

سرپرست تولید
تلفکس: 3-56548991-۰۲۱
ایمیل:zali@isgsc.com

مهرزاد فغانی

مرکز خدمات تولید
تلفکس: 3-56548991-۰۲۱

ایمیل:faqani@isgsc.com

فهرست