به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، بازار فولاد که ماه‌ ها با رشد قیمت‌ ها بیگانه بود این بار وارد فاز افزایش نرخ شده، گویی تجربیات اهالی بازار را از نوسان قیمت‌ ها مجددا زنده کرده است. اگر مهر را اولین پله رشد قیمت‌ ها به‌ شمار آوریم، رشد نرخ اوایل آبان‌ ماه نیز دومین پله افزایش نرخ به‌ شمار می‌ رود که تا کنون تداوم داشته است.

رشد قیمت‌ های فعلی عمر چندانی ندارد ولی با هیجان خرید بسیاری از اهالی بازار تقویت شده تا جایی که می‌توان گفت تا زمانی که تلاش برای خرید ادامه دارد، پتانسیل رشد قیمت‌ ها نیز وجود دارد. بعد از ماه‌ ها ثبات نسبی نرخ، این رشد قیمتی بسیار جذاب تلقی می‌ شود آن هم در وضعیتی که بازارهای رقیب اغلب روز های خوبی ندارند و پتانسیل مهاجرت نقدینگی از بازار فولاد به سمت اغلب بازار ها تقریبا وجود ندارد.

از این رو در خصوص رخداد های بازار را می‌توان در شتاب رشد قیمت‌ ها جست‌ و جو کرد. بازار فولاد همیشه عادت داشته تا وقتی که روند افزایشی نرخ را می ‌بیند به سرعت با رشد شتاب افزایش قیمت‌ ها رو به ‌رو ‌شود یعنی اگر در روز های اول بین ۵ تا ۱۰ تومان رشد نرخ داشت، به سرعت این افزایش قیمت‌ ها دو برابر می‌ شود. این بار چنین رخدادی را شاهد نیستیم یعنی شتاب رشد قیمت‌ ها متعادل است.

البته نیمه ‌تعطیل بودن هفته‌ ای که گذشت را می‌ توان دلیل مهمی برای نبود شتاب رشد قیمت ‌ها به‌ شمار آورد، بنا بر این اگر در اوایل هفته آینده شاهد رشد شتاب قیمت‌ ها باشیم می‌توان گفت که جو روانی افزایشی در بازار شدت خواهد گرفت و می‌توان رشد قیمت‌ های بزرگ ‌تری را دید ولی اگر همین روند فعلی یا رشد قیمت‌ هایی کمتر از این ارقام به ثبت برسد باید به آرامی به کاهش جذابیت خرید و تعدیل نسبی قیمت‌ ها رای داد.

منبع: آهن پرایس

لینک کوتاه: لینک

فهرست