در راستای حرکت در مسیر جهش تولید و تحقق اهداف توسعه ای شرکت در زمینه تأمین نیازهای صنایع داخلی به محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران، از بهمن ماه جاری برنامه تولید کارخانه نورد سنگین تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی، از ابتدای سال ۱۳۹۹ و با توجه به تشدید تحریم ها از یک سو و افزایش تقاضا برای محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران از سوی دیگر؛  بحث افزایش ظرفیت تولید کارخانه نورد سنگین با اضافه کردن یک گروه کاری به تولید مطرح شد.

به این منظور با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط واحدهای ذیربط به ویژه منابع انسانی، لجستیک و نورد سنگین، نیروی مورد نیاز جهت ایجاد شیفت جدید جذب شد.

بدین ترتیب از اول بهمن ماه جاری، برنامه کاری پرسنل تولید در نورد سنگین از سه شیفت سه گروهی به سه شیفت چهار گروهی تغییر یافت و امکان استمرار تولید در تمامی ایام سال فراهم شد.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست