گزارش هفته 33 سال 2021

سنگ آهن
فولاد ایران:  هفته گذشته متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین از حدود ۱۶۱ دلار جمعه هفته قبل به حدود ۱۳۰ دلار سقوط کرد و تا آخر هفته کمی بالا رفته به نزدیکی ۱۴۰ دلار هر تن سی اف آر بازگشت.
پنج هفته متوالیست که سنگ آهن روندی نزولی دارد و در این مدت در مجموع ۷۵.۷۵ دلار یا ۳۴ درصد افت داشته است. برنامه کاهش تولید فولاد نیمه دوم سال در کنار افزایش آمار ابتلا به کرونا و شرایط بد جوی و بارش باران همگی به این سقوط قیمت کمک نمودند.

قراضه
فولاد ایران:  هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه حدود ۵ دلار دیگر افت داشته  ۴۵۰ دلار هر تن سی اف آر شد. با توجه به سقوط قیمت سنگ آهن باید منتظر قیمت های پایین تری برای قراضه نیز بود.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن در حدود  ۴۱۵ دلار هر تن فوب و در ثبات بود. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز با ۵ دلار بهبود به ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر  رسید.
در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده در حدود ۴۸۳ دلار هر لانگ تن ثبات داشت.

بیلت
فولاد ایران:  در بازار بیلت صادراتی سی آی اس متوسط قیمت از ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هفته قبل به ۶۲۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.  در چین هم هفته گذشته بیلت در بازار داخلی ۳۲ دلار افت داشته ۶۶۵ دلار هر تن درب کارخانه شد و همین افت بازار داخلی قیمت های وارداتی را نیز تا ۱۵ دلار پایین آورده به ۶۷۵ تا ۶۷۷ دلار هر تن سی اف آر چین رساند.
در ترکیه قیمت بیلت وارداتی از ۶۶۰ دلار به ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۶۷۵ تا ۶۸۰ دلار به ۶۴۰ تا ۶۴۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی از ۶۸۵ دلار هفته قبل به ۶۷۰ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.
همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، قیمت بیلت صادراتی ایران از ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار به ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

مقاطع
فولاد ایران: هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس از ۷۷۰ دلار به ۷۵۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در چین قیمت میلگرد صادراتی با ۲  دلار افت  ۹۰۶  دلار هر تن فوب شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز  از  ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار به ۶۸۵ دلار هر تن فوب رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد کمی افت داشته از ۷۵۰ دلار به ۷۴۵ تا ۷۵۰ دلار  هر تن سی اف آر رسید.
همچنین در بازار امریکا نیز میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.

ورق
فولاد ایران:  هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس ۵ دلار افت داشته ۹۲۰ دلار هر تن فوب شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین  با ۱۱ دلار افت به ۹۰۷ دلار  هر تن فوب رسید.
در ترکیه آخرین قیمت ورق گرم وارداتی هفته گذشته از ۹۵۰ دلار به ۹۲۵ تا ۹۳۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز از  ۹۲۰ تا ۹۲۵ دلار  به ۹۰۵ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۱۰ یورو افت داشته ۱۱۴۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۱۸۹۸ دلار به ۱۹۰۹ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.
همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن از ۷۲۵ تا ۷۴۰ دلار به ۷۱۰ دلار هر تن فوب  رسید. اسلب سی آی اس نیز در ۷۹۵ دلار  هر تن فوب ثبات داشت.

بازار جهان: م. تابان شمال
منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

فهرست