نوشته با تصویر کوچک

مکانی برای نوشتن متن دلخواه

گزارش هفته ۳۵ سال ۲۰۲۱

تازه های فولاد
سنگ آهن فولاد ایران:  بهبود قیمت یک هفته قبل بازار واردات سنگ آهن چین دوامی نداشت و در طول هفته گذشته مجددا نگرانی های مربوط به کاهش تولید فولاد چین…
فهرست